ประชาสัมพันธ์การประชุมชี้แจงแนวทางการยื่นข้อเสนอโครงการ

ประชาสัมพันธ์การประชุมชี้แจงแนวทางการยื่นข้อเสนอโครงการ

เพื่อขอรับทุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภท Basic Research Fund ประจำปีงบประมาณ 2565
ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563* รับจำกัดจำนวน 250 ท่าน

 

* ตามลิ้งที่แนบมาค่ะ https://op.mahidol.ac.th/ra/20201112-meeting/