You are here

ประชาสัพมันธ์ทุนวิจัย

 

ขอประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย

      1. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ ประจำปี 2564   
จำนวน 8 ประเภททุน โดยแบ่ง 2 ช่องทาง ดังนี้
1. ทุนที่เปิดรับสมัครและลงทะเบียนผ่านระบบ NRIIS ประกอบด้วย
•   ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น
•   ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย)
•   ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยรุ่นใหม่
•   ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง
•   ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่
•   ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 23
•   ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

2. ทุนที่ใช้ระบบการสรรหา โดยการเสนอชื่อผู้เข้าข่ายที่มีคุณสมบัติของเมธีวิจัยอาวุโส วช. จากคณบดีของมหาวิทยาลัยและผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทั่วประเทศ โดยขอความอนุเคราะห์ให้เป็นเรื่องลับ หรือจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ วช. แต่งตั้ง โดยผู้ที่ผ่านการประเมินจะได้รับแจ้งให้ลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRIIS ภายหลัง คือ ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส)

ตั้งแต่วันนี้ – 18 ธันวาคม 2563 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: http://nriis.nrct.go.th
Download เอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่:
https://drive.google.com/drive/folders/1GPDh-FvmWriLVHB5fTKMz8OhH_GgrchU...

      2. European Union เปิดรับทุนวิจัยโปรแกรม SWITCH – Asia – Promoting Sustainable Consumption and Production   
เพื่อสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ที่เกี่ยวข้องในด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางธรรมชาติ การหมุนเวียนทรัพยากร ตลอดจนการผลิต และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือบริการเพื่อสิ่งแวดล้อม ผู้สนใจสามารถสมัครขอรับทุนได้ถึง ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: http://switch-asia.eu/grants-projects/about-grants
      ทั้งนี้ โปรดส่งเอกสารการสมัครขอรับทุนดังกล่าว มายังกองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

      3. กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับทุนวิจัยโปรแกรม CDC (Centers for Disease Control and Prevention) 
เพื่อสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยในด้านระบาดวิทยา การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่เกี่ยวกับโรคติดต่อในคน รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวกับอนามัยสิ่งแวดล้อม โรคเรื้อรัง สุขภาพแม่และเด็ก ความบกพร่องแต่กำเนิดทางร่างกายและสติปัญญา ความปลอดภัยทางชีวภาพ ฯลฯ
ผู้สนใจสามารถส่ง Letter of Intent ได้ถึง ภายในวันที่ 15 มกราคม 2564
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html?oppId=329775
      ทั้งนี้ โปรดส่งเอกสารการสมัครขอรับทุนดังกล่าว มายังกองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 11 มกราคม 2564 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 
ภาควิชาพยาธิวิทยา  Patho.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1432 , 02-201-1436  E-mail : pathorama@hotmail.co.th