ศ.เกียรติคุณ นพ.วิจิตร บุญพรรคนาวิก

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2498 - วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2503 - แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พ.ศ. 2512 - Fellow in Pathology, Medical College of Geogia

พ.ศ. 2519 - หนังสืออนุมัติฯ สาขาพยาธิวิทยา แพทยสภา

พ.ศ. 2537 - Fellow International College of Surgeons

 

ประวัติรับราชการ

พ.ศ. 2507-2509 - อาจารย์ แผนกพยาธิวิทยา ศิริราชพยาบาล

พ.ศ. 2512-2517 - อาจารย์ ภาควิชาพยาธิวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี

พ.ศ. 2517-2522 - ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ภาควิชาพยาธิวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี

พ.ศ. 2522-2524 - รองศาสตาจารย์ ภาควิชาพยาธิวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี

พ.ศ. 2524-2534 - หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

พ.ศ. 2525-2528 - รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ โณงพยาบาลรามาธิบดี

พ.ศ. 2524-2529 - ศาสตราจารย์ ภาควิชาพยาธิวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี

พ.ศ. 2529-2534 - ศาสตราจารย์ ระดับ 11 ภาควิชาพยาธิวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

พ.ศ. 2510 - เบญจมาภรณ์ช้างเผือก

พ.ศ. 2512 - จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก

พ.ศ. 2515 - ตริตาภรณ์มงกุฏไทย

พ.ศ. 2520 -  ตริตาภรณ์ช้างเผือก

พ.ศ. 2522 - ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย

พ.ศ. 2526 - ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

พ.ศ. 2529 - ประถมาภรณ์มงกุฏไทย

พ.ศ. 2531 - ประถมาภรณ์ช้างเผือก

พ.ศ. 2534 - มหาวชิรมงกุฏ

 

ตำแหน่งบริหาร

พ.ศ. 2514-2534 - หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี

พ.ศ. 2525-2528 - รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

พ.ศ. 2530-ปัจจุบัน - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ของสำนักงานข้าราชการ กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2534-ปัจจุบัน - ผู้อำนวยการศูนย์การวินิจฉัยและวิจัยทางพยาธิวิทยา โรงพยาบาลกรุงเทพ

 

ตำแหน่งงานวิชาการในต่างประเทศ

พ.ศ. 2523-2524 - Visiting Professor Medical College of Georgia

พ.ศ. 2524-2525 - Guest Scientist Naval Medical Research Institute, Bethesda

 

ตำแหน่งงานวิทยาลัย - สมาคม - มูลนิธิ

พ.ศ. 2518-2522 - บรรณาธิการของ International Academy of Pathology

พ.ศ. 2520-2522 - กรรมการมูลนิธิ Rocketfeller

พ.ศ. 2520-2528 - ประธานฝ่ายวิชาการ สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2521-ปัจจุบัน - กรรมการบริหารและประธานวิชาวิชาการมูลนิธิโรคไต

พ.ศ. 2525-ปัจจุบัน - อนุกรรมการประเมินผลงานวิชาการทบวงมหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2529-ปัจจุบัน - ประธานวิชาการวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2530-ปัจจุบัน - นายกสมาคม International Academy of Pathology, Thailand Division

พ.ศ. 2534-2539 - Vice-President, Asia Pacific Association of Societies of Pathologist (APASP)

พ.ศ. 2536-2540 - ประธานราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2539-ปัจจุบัน - President-Asia Pacific Association of Societies of Pathologist

 

ผลงานทางวิชาการ

- ตีพิมพ์ผลงานวิจัยด้านพยาธิวิทยาในวารสารนานาชาติ ระหว่าง ค.ศ.1964 - 1993 รวม 67 เรื่อง

- แต่งตำราด้านพยาธิวิทยา ของสำนักพิมพ์ Springer-Verlag ; Churchill Livingstone; Wolrd Health Organization; J, B. Lippincott และ Walter de Gruyter รวม 11 เรื่อง

- แต่งตำราภาษาไทย ประมาณ 12 เรื่อง

 

รางวัล

พ.ศ. 2517 - ได้รับรางวัลวิจัยดีเด่น สาขาการแพทย์ จากสภาวิจัยแห่งชาติ

พ.ศ. 2523 - Educator of The Year Medical College of Georgia

พ.ศ. 2536 - แพทย์ดีเด่น วิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติ

พ.ศ. 2538 - นิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดีเด่น