ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ไพศาล ลีละชัยกุล

 

ประวัติการศึกษา

 

พ.ศ. 2515 - วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2517 - แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2520 - ว.ว.พยาธิวิทยาระบบหัวใจและหลอดเลือด 

 

ประวัติการรับราชการ

 

- คณะกรรมการโครงการโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

- หัวหน้าหน่วยประมวลข้อมูล ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

- หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี