ลำดับที่  1384
 

ภาควิชา(ปี) ภาควิชาออร์โธปิดิคส์ ( 51 )
ประเภทการเผยแพร่ นำเสนอในการประชุมวิชาการ/สัมมนาวิชาการ , ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ผู้วิจัย Angsanuntsukh C*, Woratanarat P*, Rattanasiri S**, Takkinstian A**.
สังกัดผู้วิจัย *Department of Orthopaedics, **Division of Clinical Epidemiology, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University
เรื่อง ( Systematic review of Cross Versus Lateral Pinning in Supracondylar Fracture of the Humerus in Children. ) 

Full Text มีลิขสิทธิ์  

   
  ลำดับที่  1383
  ภาควิชา(ปี) ภาควิชาออร์โธปิดิคส์ ( 51 )
ประเภทการเผยแพร่ นำเสนอในการประชุมวิชาการ/สัมมนาวิชาการ , ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ผู้วิจัย Woratanarat P*, Tritilanunt T**, Laosawatchaikul P**, Vanavanunt S**, Chaitriyanuyok B**,
Veerathaworn W**, Tuesupprasert C**, Pinsawasdi O**, Subhadharaphundhu T*.
สังกัดผู้วิจัย *Department of Orthopeadics, **Department of Nursing, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University

เรื่อง ( Orthopaedic Surgical Site Infection Surveillance (OSSIS): A Preliminary Report of 490 Cases. ) 

Full Text มีลิขสิทธิ์  

   
  ลำดับที่  1382
  ภาควิชา(ปี) ภาควิชาออร์โธปิดิคส์ ( 51 )
ประเภทการเผยแพร่ นำเสนอในการประชุมวิชาการ/สัมมนาวิชาการ , ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ผู้วิจัย Keorochana G, Laohacharoensombat W, Woratanarat P.
สังกัดผู้วิจัย Department of Orthopeadics, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University
เรื่อง ( Functional Outcome after Decompression with Instrumented Arthrodesis in Degenerative Lumbar Spinal Stenosis: Factors influencing outcome ) 

Full Text มีลิขสิทธิ์  

   
  ลำดับที่  1381
 

ภาควิชา(ปี) ภาควิชาออร์โธปิดิคส์ ( 51 )
ประเภทการเผยแพร่ นำเสนอในการประชุมวิชาการ/สัมมนาวิชาการ , ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ผู้วิจัย Tawonsawatruk T, Laohacharoensombat W, Keorochana G.
สังกัดผู้วิจัย Department of Orthopeadics, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University
เรื่อง ติดตามผลการรักาโดยวิธีผ่าตัดของผู้ป่วยกระดูกสันหลังคดเนื่องจากการเสื่อม ( Degenerative Scoliosis, Analysis of Surgical Results ) 

Full Text มีลิขสิทธิ์  

   
  ลำดับที่  1380
  ภาควิชา(ปี) ภาควิชาออร์โธปิดิคส์ ( 51 )
ประเภทการเผยแพร่ นำเสนอในการประชุมวิชาการ/สัมมนาวิชาการ , ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ผู้วิจัย Chanplakorn P.
สังกัดผู้วิจัย Department of Orthopeadics, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University
เรื่อง ( The Use of Pedicular Screws Plate System for Augmented Fusion in Cervical Spine Surgery, Cases Series. ) 

Full Text มีลิขสิทธิ์  

   
  ลำดับที่  1379
  ภาควิชา(ปี) ภาควิชาออร์โธปิดิคส์ ( 51 )
ประเภทการเผยแพร่ นำเสนอในการประชุมวิชาการ/สัมมนาวิชาการ , ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ผู้วิจัย Laohacharoensombat W, Chanplakorn P, Bokam O.
สังกัดผู้วิจัย Department of Orthopeadics, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University
เรื่อง ( Postoperative Functional Score in Degenerative Spondylosis; 5-year Follow Up ) 

Full Text มีลิขสิทธิ์  

   
  ลำดับที่  1378
 

ภาควิชา(ปี) ภาควิชาออร์โธปิดิคส์ ( 51 )
ประเภทการเผยแพร่ นำเสนอในการประชุมวิชาการ/สัมมนาวิชาการ , ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ผู้วิจัย Channoom T.
สังกัดผู้วิจัย Department of Orthopeadics, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University
เรื่อง ( Femoral Rotational Alignment in TKA with Computer Assisted Surgery ) 

Full Text มีลิขสิทธิ์  

   
  ลำดับที่  1377
 

ภาควิชา(ปี) ภาควิชาออร์โธปิดิคส์ ( 51 )
ประเภทการเผยแพร่ นำเสนอในการประชุมวิชาการ/สัมมนาวิชาการ , ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ผู้วิจัย Ngamvijitvong P, Chanplakorn P, Woratanarat P.
สังกัดผู้วิจัย Department of Orthopeadics, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University
เรื่อง ( Study of the Accuracy in Digital Templating for THR : Intra- and Interobservers Reliability ) 

Full Text มีลิขสิทธิ์  

   
  ลำดับที่  1153
  ภาควิชา(ปี) ภาควิชาออร์โธปิดิคส์ ( 51 )
ประเภทการเผยแพร่ นำเสนอในการประชุมวิชาการ/สัมมนาวิชาการ , ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ผู้วิจัย Aroonjarattham K, Wajanavisit W, Woratanarat P.
สังกัดผู้วิจัย Department of Orthopeadics, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University
เรื่อง ( Morphologic Study of the Cervical Spine in Thai Population Using Multi-Detector Computerized Tomography (CT) Scan ) 

Full Text มีลิขสิทธิ์    

   
  ลำดับที่  1152
  ภาควิชา(ปี) ภาควิชาออร์โธปิดิคส์ ( 51 )
ประเภทการเผยแพร่ นำเสนอในการประชุมวิชาการ/สัมมนาวิชาการ , ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ผู้วิจัย Gunadham U, Sungpet A.
สังกัดผู้วิจัย Department of Orthopeadics, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University
เรื่อง ( A Study of Recurrent Carpal Ganglion ) 

Full Text มีลิขสิทธิ์  

   
  ลำดับที่  1151 
 

ภาควิชา(ปี) ภาควิชาออร์โธปิดิคส์ ( 51 )
ประเภทการเผยแพร่ นำเสนอในการประชุมวิชาการ/สัมมนาวิชาการ , ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ผู้วิจัย Subhadrabandhu T, Nartthanarung A, Kulachote N.
สังกัดผู้วิจัย Department of Orthopeadics, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University
เรื่อง ( Incidence of Long Bone Metastasis ) 

Full Text มีลิขสิทธิ์    

   
  ลำดับที่  1150
  ภาควิชา(ปี) ภาควิชาออร์โธปิดิคส์ ( 51 )
ประเภทการเผยแพร่ นำเสนอในการประชุมวิชาการ/สัมมนาวิชาการ , ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ผู้วิจัย Leelapatana P, Supapon S.
สังกัดผู้วิจัย Department of Orthopeadics, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University
เรื่อง อุบัติการณ์การเกิดกระดูกเรเดียสส่วนปลายหักในโรงพยาบาลรามาธิบดี ช่วง 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2005 ( Incidence of Distal End Radius Fracture in Ramathibodi Hospital Between January 1, 2005 to December 31, 2005 ) 

Full Text มีลิขสิทธิ์  

   
  ลำดับที่  1149
  ภาควิชา(ปี) ภาควิชาออร์โธปิดิคส์ ( 51 )
ประเภทการเผยแพร่ นำเสนอในการประชุมวิชาการ/สัมมนาวิชาการ ,
ผู้วิจัย Soviraj C, Kitkunasathian C.
สังกัดผู้วิจัย Department of Orthopeadics, Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital, Mahidol University
เรื่อง ( Postoperative Anterior Knee Pain in BPTB Graft & Semitendinosus Tendon Graft of ACL Reconstruction )     

Full Text มีลิขสิทธิ์  

 

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  rama.mahidol.ac.th/ortho/th
อาคาร 3 ชั้น 9 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1589  โทรสาร 02-201-1599