ชื่อผู้วิจัย ชื่อเรื่อง Journal ค้นหาได้ที่
Kongtharvonskul J, Attia J, Thamakaison S, Kijkunasathian C, Woratanarat P,
Thakkinstian A.
Clinical outcomes of double- vs single-bundle anterior cruciate
ligament reconstruction: A systematic review of randomized control trials.
Scand J Med Sci Sports. 2012 Jan 31. [Epub ahead of print]    http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22288837
Pongsthorn Chanplakorn, Paphon Sa-ngasoongsong, Siwadol Wongsak, Patarawan Woratanarat, Wiwat Wajanavisit,
Wichien Laohacharoensombat
The correlation between the sagittal lumbopelvic alignments in standing position and the risk factors influencing low back pain Orthop Rev (Pavia). 2012;4(1):e11.
 
 
Sirikulchayanonta V, Jaovisidha S, Subhadrabandhu T, Rajatanavin R. Asymptomatic Paget's bone disease in ethnic Thais: a series of four case reports and a review of the literature. J Bone Miner Metab. 2011 Nov 16. [Epub ahead of print]
 
 
"Intaraprasong B,
Dityen W,
Krugkrunjit P,
Subhadrabandhu T." 
 
Job satisfaction and organizational citizenship behavior of personnel at one university hospital in Thailand
 
J Med Assoc Thai. 2012 Jun;95 Suppl 6:S102-8  
"Jaovisidha S,
Leerodjanaprapa P,
Chitrapazt N,
Nartthanarung A,
Subhadrabandhu T,
Siriwongpairat P." 
 
Emergency ultrasonography in patients with clinically suspected soft tissue infection of the legs Singapore Med J. 2012 Apr;53(4):277-82  
"Wongwai T,
Wajanavisit W,
Woratanarat P." 
 
 
Non-union and avascular necrosis of delayed reduction and screw fixation in displaced femoral neck fracture in young adults J Med Assoc Thai. 2012 Oct;95 Suppl 10:S120-7  
Wajanavisit W. 
 
Dear editor of asian spinal journal  Asian Spine J. 2012 Sep;6(3):220  
"Woratanarat T,
Woratanaret P.
 
Assessment of Prospective Physician Characteristics by SWOT Analysis Malays J Med Sci. 2012 Jan;19(1):60-4  

"Woratanarat P,
Angsanuntsukh C,
Rattanasiri S,
Attia J,
Woratanarat T,
Thakkinstian
 

Meta-analysis of pinning in supracondylar fracture of the humerus in children J Orthop Trauma. 2012 Jan;26(1):48-53  
"Saksobhavivat N,
Jaovisidha S,
Sirikulchayanonta V,
Nartthanarung A." 
 
Parosteal ossifying lipoma of the fibula: a case report with contrast-enhanced MR study and a review of the literature Singapore Med J. 2012 Aug;53(8):e172-5  
"Suppaphol S,
Worathanarat P,
Kawinwongkovit V,
Pittayawutwinit P." 
 
The comparison between limited open carpal tunnel release using direct vision and tunneling technique and standard open carpal tunnel release: a randomized controlled trial study J Med Assoc Thai. 2012 Apr;95(4):532-6  
"Lee KB,
Taghavi CE,
Murray SS,
Song KJ,
Keorochana G,
Wang JC." 
 
BMP induced inflammation: a comparison of rhBMP-7 and rhBMP-2 J Orthop Res. 2012 Dec;30(12):1985-94  
"Tawonsawatruk T,
Spadaccino A,
Murray IR,
Peault B,
Simpson HA." 
 
Growth kinetics of rat mesenchymal stem cells from 3 potential sources: bone marrow, periosteum and adipose tissue J Med Assoc Thai. 2012 Oct;95 Suppl 10:S189-97  

 

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  rama.mahidol.ac.th/ortho/th
อาคาร 3 ชั้น 9 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1589  โทรสาร 02-201-1599