การประชุมสัมมนาโครงการบริหารรายวิชาออร์โธปิดิกส์ ประจำปีการศึกษา 2566

 
     วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2566 - ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ จัดการประชุมสัมมนาโครงการบริหารรายวิชาออร์โธปิดิกส์ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีคณาจารย์, แพทย์ประจำบ้าน, แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และเจ้าหน้าที่ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ เข้าร่วมสัมมนา ณ ศักดิ์สยาม เลคไซด์ รีสอร์ท จังหวัดนนทบุรี