ORTHO NEWS: EVENT  

You are here

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปี 2564

 
     วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2564 - รศ.นพ.พรชัย มูลพฤกษ์ รองคณบดีร่วมกับ รศ.ดร.พญ.ภัทรวัณย์ วรธนารัตน์ หัวหน้าภาควิชาฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ มอบใบวุฒิบัตรจบการฝึกอบรมแก่แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปี 2564 พร้อมร่วมถ่ายรูปแสดงความยินดี
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  rama.mahidol.ac.th/ortho/th
อาคาร 3 ชั้น 9 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1589  โทรสาร 02-201-1599