ด้านการศึกษา

 • <<<<การเรียนการสอนแบบ Power vote

             - Pre - test   ก่อน Lecture

             - Post - test หลัง Lecture

    - Formative test ในชั่วโมงเรียน พร้อมได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ผู้สอน และแจ้งผลคะแนนให้ทราบ  ทันที

 •  
 • <<<<การเรียนการสอนจาก Elearning
  • สำหรับนักศึกษาแพทย์ ศึกษาได้จาก http://elearning.ra.mahidol.ac.th/medstudent ได้แก่
  •      - Case discussion
  •      - Lecture
  •      - Formative test
  •      - VDO แนะนำการเรียนรู้
  •      - VDO สอนพันเฝือก
  •      - VDO สอนตรวจร่างกาย
  •  
  • สำหรับแพทย์ประจำบ้าน ศึกษาได้จาก 
  •      http://elearning.ra.mahidol.ac.th/postgrad  ได้แก่
  •       - Flash presentation
  •       - VDO สอนพันสอนหัตถการต่างๆ
   •  - แบบประเมินทักษะหัตถการปี 2-4
   •  - Formative test ได้แก่ สายออร์โธปิดิคส์เด็ก สายกระดูกสันหลัง สายจุลศัลยศาสตร์ทางมือ สายอุบัติเหตุ
   •   สายเนื้องอกกระดูก
   •  
 • <<<<Formative test

               - OSCE

               - CRQ       

 

 • <<<<การเรียนการสอนผ่าน teleconference