ประวัติความเป็นมา

จุดเริ่มต้นของภาควิชาออร์โธปิดิกส์รามาธิบดี

 
                ภาควิชาออร์โธปิดิกส์เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี 2521 เดิมใช้ชื่อว่า "หน่วยศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์"  ซึ่งเป็นหน่วยงานเล็กๆ ในภาควิชาศัลยศาสตร์  ต่อมาได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้เป็นภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด ในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2521   โดยมีศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ดิเรก  อิศรางกูร ณ อยุธยา  เป็นผู้ก่อตั้งภาควิชาฯ และดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาฯ เป็นท่านแรก
                วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2523  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และภาควิชาฯ  ได้รับแจ้งจากทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องการเปลี่ยนชื่อ และตัวสะกดภาษาไทย ของภาควิชาฯ ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การทับศัพท์ ที่คณะกรรมการบัญญัติศัพท์ของราชบัณฑิตสถานได้เคยให้ความเห็นต่อทบวงฯ  ต่อมามหาวิทยาลัยได้เสนอต่อทบวงฯ ขอเปลี่ยนชื่อภาควิชาฯ เสียใหม่ให้ครบถ้วนตามแบบสากล จากภาควิชาออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด  เป็นภาควิชาออร์โทปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู โดยใช้คำว่า โท แทนคำว่า โธ และคำว่า ดิกส์ สะกดด้วย ก แทน ค และใช้ภาษาอังกฤษว่า Department of Orthopaedics and Rehabilitation Medicine  วันที่ 20 มีนาคม  พ.ศ.2523  ทบวงอนุมัติตามเสนอ ให้ใช้ชื่อใหม่เป็น ภาควิชาออร์โทปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู   วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2523 ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีประกาศแบ่งส่วนราชการและภาควิชาในมหาวิทยาลัยมหิดล (ฉบับที่ 3) ให้ภาควิชาออร์โทปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็น 1 ใน 15 ส่วนราชการของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2523 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่  97 ตอนที่ 55  เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2536  หน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูแยกออกเป็นภาควิชา จึงได้เปลี่ยนชื่อภาควิชาฯ เป็น  "ภาควิชาออร์โธปิดิคส์"  และได้เปลี่ยนตัวสะกดชื่อ จาก  “ภาควิชาออร์โธปิดิคส์”  โดยใช้ชื่อว่า "ภาควิชาออร์โธปิดิกส์"  ในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2553  เป็นต้นมา
                ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตแก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5,  หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน  สาขาออร์โธปิดิกส์  และในปัจจุบันได้เปิดหลักสูตรเพิ่มเติม คือหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดในสาขาเฉพาะต่างๆ  โดยดำเนินการเรื่อยมา โดยภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ได้ผลิตแพทย์, อาจารย์แพทย์และบุคคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาออร์โธปิดิกส์ออกมารับใช้สังคมอย่างต่อเนื่อง
 
รายนามหัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์ นับตั้งแต่ก่อตั้งภาควิชาฯ  ดังนี้

ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ดิเรก  อิศรางกูร ณ อยุธยา

ผู้ก่อตั้งภาควิชาฯ - พ.ศ.2521 - 2530 

 

 

ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.สมมาตร  แก้วโรจน์

พ.ศ.2530 - 2534

 

ศ.นพ.วิเชียร  เลาหเจริญสมบัติ

พ.ศ.2534 - 2542

ศ.นพ.สมชัย  ปรีชาสุข

พ.ศ.2542 - 2544

 

 

ศ.คลินิก นพ.พรชัย  มูลพฤกษ์

พ.ศ.2544 -2548

 

รศ.นพ.ธันย์  สุภัทรพันธุ์

พ.ศ.2548 - 2550

 

ศ.คลินิก นพ.วิโรจน์  กวินวงศ์โกวิท

พ.ศ.2550 - 2552

 

รศ.นพ.วิวัฒน์  วจนะวิศิษฐ

พ.ศ.2552 - 2556

 

 

 

ศ.คลินิก นพ.ชาญยุทธ  ศุภชาติวงศ์

พ.ศ.2556 - 2560

 

 

 รศ. ดร. พญ.ภัทรวัณย์  วรธนารัตน์

พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน