รายวิชาออร์โทพีดิกส์ และเวชศาสตร์ฟื้นฟู 1

 

          รายวิชาออร์โทพีดิกส์ และเวชศาสตร์ฟื้นฟู 1 (รมคร.514) เป็นรายวิชาหนึ่งในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ดูแลรับผิดชอบโดยภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นวิชาบังคับ หมวดวิชาเฉพาะ มีจำนวนหน่วยกิต 5 หน่วยกิต จัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาออร์โทพีดิกส์ และเวชศาสตร์ฟื้นฟู 1 (รมคร.514) แล้วนักศึกษาแพทย์สามารถนำความรู้ความสามารถไปประยุกต์ใช้ในการบำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ป่วย  ที่เกิดจากโรคหรือภาวะผิดปกติของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ มีทักษะความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ในการประเมินวิเคราะห์ปัญหาของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้ออย่างเป็นระบบ สามารถทำหัตถการที่จำเป็นได้ และการอธิบายขั้นตอนผ่าตัดทางออร์โธปิดิกส์ที่พบบ่อย มีสื่อสารกับผู้ป่วยและผู้ร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริหารจัดการทรัพยากรและข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ การดูแลบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยแบบองค์รวม (Holistic approach)  แบบผสมผสานครอบคลุมสมรรถภาพผู้ป่วยการส่งต่อและการติดตามในระยะยาว มีคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความกระตือรือร้นและมุ่งมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ใฝ่รู้ ติดตามวิทยาการใหม่ ๆ มีความเสียสละ ซื่อสัตย์ มีความสุขและมีใจรักการทำงาน และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักศึกษาแพทย์ผู้ร่วมงานและบุคคลทั่วไป

 

ลักษณะการเรียนการสอน

           รายวิชาออร์โทพีดิกส์ และเวชศาสตร์ฟื้นฟู 1 (รมคร.514) มีลักษณะการจัดการเรียนการสอนแบบการบรรยาย เรียนกลุ่มย่อย การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ  และการพบผู้ป่วย เรียนรู้จากสถานการณ์จริง  กรณีศึกษาให้มีประสบการณ์ตรง มอบหมายงาน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  ให้นักศึกษาเรียนรู้วิธีค้นหาข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่างๆ ใช้สื่ออุปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและหลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา

 

การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียน

           รายวิชาออร์โทพีดิกส์ และเวชศาสตร์ฟื้นฟู 1 (รมคร.514) มีการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียน โดยจัดการประเมิน 2 แบบ คือ

  1. แบบการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Formative evaluation) เป็นการประเมินผลนักศึกษาระหว่างเรียนหรือในชั้นเรียนเป็นระยะๆ ว่าเรียนรู้ได้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่  ได้แก่  การเก็บรวบรวม  วิเคราะห์และแปลผลข้อมูล การเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ  เพื่อการปรับปรุง  และพัฒนาของผู้เรียน โดยแจ้งผลแก่ผู้เรียน (Feedback) เพื่อแก้ไขความบกพร่องของตนอย่างสม่ำเสมอ เป็นการประเมินผลเพื่อพัฒนาตัวผู้เรียน และเป็นประโยชน์ในการศึกษา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้รับผิดชอบและดูแลนักศึกษาแพทย์ตลอดการเรียนการสอนในรายวิชา
  2. การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ (Summative evaluation) เป็นการทดสอบและคิดคะแนนผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชา เพื่อการตัดสินผลการเรียนรู้ว่าควรจะให้เลื่อนชั้นหรือสำเร็จการศึกษา ซึ่งครอบคลุมความรู้  เจตคติ  ทักษะความสามารถของนักศึกษาตามคุณสมบัติที่ภาควิชาฯ กำหนด โดยมีแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน และมีการทดสอบความจำ ความเข้าใจ และความสามารถ ในการวินิจฉัยปัญหาแบบองค์รวม  การตรวจทางห้องปฏิบัติการและยืนยันการวินิจฉัยโรค ฯลฯ โดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัย Multiple Choice Question (MCQ), การสอบ Constructed Response Question (CRQ), การสอบ OSCE , การสอบ Informed consent

การให้เกรดและการตัดสินผล เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล  ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2552 และประกาศ เรื่อง  การวัดและประเมินผลการศึกษานักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

แหล่งเรียนรู้ค้นคว้าและเอกสารประกอบการเรียนการสอน

           รายวิชาออร์โทพีดิกส์ และเวชศาสตร์ฟื้นฟู 1 (รมคร.514) มีแหล่งการเรียนรู้ให้ค้นคว้าพร้อมเอกสารประกอบการเรียนการสอนหลายรูป นักศึกษาเรียนรู้วิธีค้นหาข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่างๆ ใช้สื่ออุปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและหลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา ดังนี้