แบบฟอร์มงานวิจัย

  แบบฟอร์มเพื่อพิจารณา (เอกสารประกอบ 6) download

  แบบเสนอโครงการ (fullboard) download

  บันทึกข้อความ (เอกสารประกอบ 1) download

  แบบฟอร์มการมีส่วนร่วม ภาษาอังกฤษ download

  แบบฟอร์มขอส่งต้นฉบับบทความวิชาการภาษาอังกฤษ (Manuscript) เพื่อแก้ไขภาษา download

  แบบฟอร์มขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาและการอนุมัติเบิกจ่าย_กรณีนักวิจัยได้รับทุนโดยตรง download

  แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย download

  แบบฟอร์มเงินรางวัล download

  แบบเสนอขออนุมัติเบิกเงินสนับสนุนการตีพิมพ์ฯ download

  แบบเสนอขออนุมัติหลักการเงินสนับสนุนการตีพิมพ์ฯ download

  แบบเสนอโครงการวิจัยทุนรายได้คณะฯ download

update 11/05/2564