คณาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ | ONCO

รายนามคณาจารย์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอาบอรุณ เลิศขจรสุข        
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ภุชงค์    ลิขิตธนสมบัติ        
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชื่นกมล  ชรากร              
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุวิชา     จิตติถาวร   
อาจารย์ นายแพทย์กฤษดา  ไพรวัฒนานุพันธ์            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนวมลล์ เล็กสกุล          
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลัคนา พร้อมวัฒนาพันธุ์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชมพูนุท คงสวัสดิ์วรกุล  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศิกานต์ สถิตนิรามัย  
อาจารย์ แพทย์หญิงพนิดา  มาทวีโชติกุล  

เจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชา

คุณรัชดาพันธ์  ชัยโตษะ     พยาบาลวิจัย
คุณวนิดา นิกะพิมพ์   เลขานุการ
หัวหน้าสาขาวิชา
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สมเกียรติ ศรีสุพรรณดิฐ พ.ศ. ๒๕๓๖ – ๒๕๔๖
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วสันต์  ลีนะสมิต  พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๔๘
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสฤกพรรณ  วิไลลักษณ์   พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๕
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอาบอรุณ เลิศขจรสุข   พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๖
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชื่นกมล  ชรากร พ.ศ. ๒๕๖๖ - ปัจจุบัน
อดีตคณาจารย์
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สมเกียรติ ศรีสุพรรณดิฐ  พ.ศ. ๒๕๑๙ – ๒๕๔๖
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สัญชัย บัลลังก์โพธิ์  พ.ศ. ๒๕๑๗ – ๒๕๔๖
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมศักดิ์   ตั้งตระกูล   พ.ศ. ๒๕๒๐ – ๒๕๔๗
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วสันต์     ลีนะสมิต  พ.ศ. ๒๕๒๔ – ๒๕๔๘
อาจารย์ นายแพทย์ธนศักดิ์    สืบหลินวงศ์   พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๔๘
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดวงมณี ธนัพประภัศร์    พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๖
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐพงศ์   อิศรางกูร ณ อยุธยา   

อดีตเจ้าหน้าที่

คุณวิบูลย์ลักษณ์  ดลกวินพร  เลขานุการ
คุณรภัสสา สวัสดิ์ศรี   เลขานุการ