You are here

แพทย์ประจำบ้าน

โครงการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
(Resident)

เกี่ยวกับเรา

     เมื่อภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้เปิดทำการเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๒  ได้มีการเปิดหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ ในช่วงปีแรกนั้นมีแพทย์ประจำบ้านสมัครเข้ารับการอบรมจำนวน ๓ คน โดยอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ปราโมทย์ รัตตกุล ในช่วงแรกหลักสูตรของแพทย์ประจำบ้านยังไม่มีร่างหลักสูตรที่แน่นอน มีเพียงบทร่างที่อาจารย์ในภาควิชาฯ ร่วมกันเขียนขึ้นมาประมาณ ๒-๓ หน้า ต่อมาในปีที่ ๒ ไม่มีแพทย์ประจำบ้านสมัครเข้ารับการฝึกอบรม แต่ภายหลังจากนั้นเป็นต้นมาเริ่มมีแพทย์ประจำบ้านสมัครเข้ารับการฝึกอบรมในจำนวนมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ละปีไป โดยหลังจากภายใต้การดูแลของอาจารย์ปราโมทย์ รัตตกุล แล้ว ศาสตราจารย์แพทย์หญิงเยาวลักษณ์ ภมรประวัติ ได้เข้ามาดูแลแพทย์ประจำบ้านต่ออีกเป็นระยะเวลาหนึ่ง ต่อมารองศาสตราจารย์นายแพทย์สมาน ภิรมย์สวัสดิ์ ได้เข้ามาทำหน้าที่ดูแลแพทย์ประจำบ้านต่อ
     หลังจากนั้นหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านจึงเริ่มมีการปรับปรุงเป็นรูปเป็นร่างขึ้นโดยมีการร่างหลักสูตรของภาควิชาฯ ขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๑ โดยศาสตราจารย์นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย เป็นผู้ดำเนินการร่างหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ซึ่งหลักสูตรนี้ได้ถูกนำไปใช้ต่อมาในหลักสูตรของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ซึ่งถือว่าหลักสูตรที่มีรูปแบบและมาตรฐานเป็นฉบับแรก โดยร่างหลักสูตรนี้เรียกว่า หลักสูตรแพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา เสนอให้ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยและแพทยสภา และได้รับการอนุมัติให้ผู้ที่ได้รับการอบรมตามหลักสูตรและสอบผ่านตามกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้ <<อ่านต่อ>>

หลักสูตร
ข้อมูลการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย   การฝึกอบรมแพทย์เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกิบวิชาชีพเวชกรรม
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ Diploma of Thai Board of Obstetrics and Gynecology
ชื่อวุฒิบัตรภาษาไทย สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ชื่อวุฒิบัตรภาษาอังกฤษ Obstetrics and Gynecology
ระยะเวลาในการฝึกอบรม ๓ ปี
วันที่เริ่มการฝึกอบรม ๑ กรกฎาคม
วันที่สิ้นสุดการฝึกอบรม ๓๐ มิถุนายน
ศักยภาพการฝึกอบรม ๘ คน
ประธานหลักสูตร ผู้ช่วยศาสตรจารย์แพทย์หญิงชลธิชา  สถิระพจน์
ผู้ประสานงานหลักสูตร คุณสุกัญญา มาโค
เอกสารประกอบ ดาวน์โหลด
 
แพทย์ประจำบ้าน

ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

ประกาศ / เอกสารดาวน์โหลด

○ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2563 
○ เอกสารใบสมัครแพทย์ประจำบ้าน *update 15/01/2562
○ คุณสมบัติของผู้เข้ารับการสมัครแพทย์ประจำบ้าน
○ แบบฟอร์มเปิดเผยการมีผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)

กิจกรรม

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ObGyn.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1412 โทรสาร 02-201-1416 Email : 
obgynrama.mahidol@gmail.com