ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังบรรยาย "ประเด็นอาชีวเวชศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์"

ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังบรรยาย "ประเด็นอาชีวเวชศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์"
โดย อ. พญ.วริษา สุนทรวินิต อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน (Speaker)
 อ. นพ.พันธบัตร วรินทักษะ อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา (Moderator)
ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 8.00-9.00 น. . รับชม VDO Morning Activity คลิก!!