ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังบรรยาย "How to write a new book when you are just a newbie"

ขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังบรรยาย "How to write a new book when you are just a newbie"
โดย รศ. นพ.พรเทพ ตันเผ่าพงษ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ (Speaker)
รศ. พญ.มัธชุพร สุขประเสริฐ อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา (Moderator)
ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 8.00-9.00 น. รับชม VDO Morning Activity คลิก!! รับชม VDO Morning Activity คลิก!!