วิสัยทัศน์และพันธกิจ | MFM

วิสัยทัศน์

"ศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศทางด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ในระดับสากล"
International excellent center in maternal fetal medicine (MFM)

พันธกิจ

ด้านการศึกษา (education)

     เป็นผู้นำที่โดดเด่นในให้ศึกษาและผลิตนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านอนุสาขา ให้เป็นผู้ที่มีศักยภาพความรู้ความสามารถทางด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์แก่ประชาชนระดับสากล To be the prominent leader to educate and generate medical students, residents, as well as fellows to meet the high potency to be the care provider of maternal and fetal health internationally

โครงงาน (project) กลยุทธดำเนินการ(strategic plan)
MFM congress จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้าน MFM
จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านการการนำเสนอข้อมูลประจำเดือน การวิเคราะห์ปัญหาผู้ป่วย ประเมินขั้นตอนของการเรียนการสอนทั้งในด้านความรู้ที่ได้ การนำไปใช้ได้จริงเพื่อนำมาปรับปรุงต่อไป
จัดประชุมสหสาขาวิชา ผสมผสานนำความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการของแต่ละสาขาวิชา เพื่อประโยชน์ในการร่วมกันดูแลหญิงตั้งครรภ์
จัดการเรียนการสอนโดยอาศัยหุ่น manikin ทางด้านสูติศาสตร์หัตถการ และอัลตราซาวด์ ประเมินนักศึกษาด้านหัตถการ ความพึงพอใจเพื่อนำมาปรับปรุงการเรียนการสอน
จัดทำหนังสือ ตำรา ทางด้าน MFM ปรับปรุงตำราเก่าทุก 2-4 ปีและออกตำราใหม่ทางด้านMFM
Rama MFM website จัดทำ website ให้น่าใช้และสามารถให้ความรู้ทางด้าน MFM ที่ทันสมัยแก่ผู้เยี่ยมชม

ด้านบริการ (medical service)

     เป็นเลิศในด้านการให้บริการแก่หญิงตั้งครรภ์โดยสนับสนุนการให้พัฒนากลยุทธที่ทันสมัยในการดูแลทางด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ To become the leader university hospital delivering excellence of MFM health services in order to foster the development of new strategy of pregnancy care.

โครงการ (project) กลยุทธดำเนินการ (strategic plan)
Clinical practice guideline (CPG) มีการจัดทำ CPG ที่ใหม่ทันสมัยและมีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ในบริบทของ รพ.รามาธิบดี
Operative OB delivery check list จัดทำเพื่อให้การทำหัตถการเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนโดยมีการปรับปรุงเป็นระยะสม่ำเสมอ
Complete DS screening modalities (NT, quadruple test, combined test, integrated test and Thai NIPT) ให้การดูแลผู้รับบริการอย่างครบวงจรนับตั้งแต่การให้คำปรึกษาแนะนำ การตรวจกรอง การจำเพาะ และการดูแลการฝากครรภ์ต่อเนื่องจนถึงคลอดหรือการตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์
การตรวจหาภาวะเบาหวานในหญิงตั้งครรภ์ทุกรายด้วยเกณฑ์ IADPSG One stop service สำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวาน เน้นการดูแลหญิงตั้งครรภ์แบบเชิงรุกโดยผลการตรวจแบบ universal screening ทำให้ทราบว่าหนึ่งในสามของหญิงไทยเป็นเบาหวานโดยที่ไม่มีปัจจัยเสียง
การประเมินดูแลร่วมกันของสูติแพทย์และอายุรแพทย์ด้านเบาหวานในคลินิกเดียวกันทำให้บริการรวดเร็วและเบ็ดเสร็จในที่เดียวกัน
Electronic ANC and icloud data นับเป็นคลินิกผู้ป่วยนอกแห่งแรกของรพ.รามาธิบดีที่ดำเนินการเก็บข้อมูลเป็นในระบบดิจิทอลและสามารถส่งเก็บข้อมูลสู่ unlimited icloud เพื่อความสะดวกของคนไข้ในกรณีที่ไปรับการดูแลที่ ร.พ. อื่น
Severe obstetric hemorrhage (Placenta accreta) Multidisciplinary approach โดยใช้ high-end technology สามารถลดการเสียเลือดได้อย่างมีนัยสำคัญ

ด้านการวิจัย (research)

โครงการ (project) กลยุทธดำเนินการ (strategic plane)
Journal club วิเคราะห์ ประเมินงานวิจัย
MFM data bank Electronic ANC
Interdepartmental collaboration in research projects Interdepartmental conference เช่น sleep apnea in GDM