You are here

อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวชอนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริมสาขาการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
 
 ข้อมูลการฝึกอบรม

สาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Fellowship Training in Reproductive Medicine
ชื่อวุฒิบัตรภาษาไทย : เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
ชื่อวุฒิบัตรภาษาอังกฤษ : Reproductive Medicine
ระยะเวลาในการฝึกอบรม : 2 ปี
ประธานหลักสูตร : อ. ดร. พญ.ชุติมา โตพิพัฒน์
ผู้ประสานงานหลักสูตร : คุณเพ็ญนภา ประเสริฐแก้ว
เว็บไซต์สาขาวิชา : https://www.rama.mahidol.ac.th/obgyn/th/rei
เอกสารประกอบ : คู่มือหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ update 07/07/2564
  มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

 ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา https://www.rama.mahidol.ac.th/obgyn
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
สำนักงานโทรศัพท์ 02-201-1412 โทรสาร 02-201-1416 Email : 
obgynrama.mahidol@gmail.com