You are here

อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม

อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวชอนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริมสาขาการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
 
 ข้อมูลการฝึกอบรม

สาขาวิชาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Fellowship Training in Female Pelvic Medicine and Reconstructive Surgery
ชื่อวุฒิบัตรภาษาไทย : เวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม
ชื่อวุฒิบัตรภาษาอังกฤษ : Female Pelvic Medicine and Reconstructive Surgery
ระยะเวลาในการฝึกอบรม : 2 ปี
ประธานหลักสูตร : ศ. พญ.จิตติมา มโนนัย บาร์ทเล็ทท์
ผู้ประสานงานหลักสูตร : คุณณัฐนันท์ ปานทอง
เว็บไซต์สาขาวิชา : https://www.rama.mahidol.ac.th/obgyn/th/fpmrs
เอกสารประกอบ : มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (มคว.2) อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม

 ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา https://www.rama.mahidol.ac.th/obgyn
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
สำนักงานโทรศัพท์ 02-201-1412 โทรสาร 02-201-1416 Email : 
obgynrama.mahidol@gmail.com