You are here

ประกาศนียบัตรฯ ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวชอนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์อนุสาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริมสาขาการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
 
 ข้อมูลการฝึกอบรม

สาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : โครงการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Clinical Fellowship Training Program in Gynaecologic Endoscopy
ชื่อวุฒิบัตรภาษาไทย : ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
ชื่อวุฒิบัตรภาษาอังกฤษ : Certificate of Clinical Fellowship Training Program in Gynaecologic Endoscopy
ระยะเวลาในการฝึกอบรม : 1 ปี
ประธานหลักสูตร : ผศ. นพ.ศรีเธียร เลิศวิกูล
ผู้ประสานงานหลักสูตร : คุณเพ็ญนภา ประเสริฐแก้ว
เว็บไซต์สาขาวิชา : https://www.rama.mahidol.ac.th/obgyn/th/rei
เอกสารประกอบ :  คู่มือหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เพื่อประกาศนียบัตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

 ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา https://www.rama.mahidol.ac.th/obgyn
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
สำนักงานโทรศัพท์ 02-201-1412 โทรสาร 02-201-1416 Email : 
obgynrama.mahidol@gmail.com