โครงสร้างพันธกิจบริการวิชาการ

พันธกิจบริการวิชาการ
ผศ. นพ.อดิเทพ เชาว์วิศิษฐ
ตำแหน่ง : หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์- นรีเวชวิทยา
อ. ดร. พญ.ชุติมา โตพิพัฒน์
ตำแหน่ง : หัวหน้าพันธกิจบริการวิชาการ
อ. ดร. พญ.ปิยา แช่มสายทอง
ตำแหน่ง : งานวิชาการทางการแพทย์
รศ. พญ.มัธชุพร สุขประเสริฐ
ตำแหน่ง : งานวิชาการภาคประชาชน
เจ้าหน้าที่พันธกิจ
คุณชนิดา บุญรอด

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานวิชาการภาคประชาชน

งานโครงการที่ได้รับมอบหมาย

งานติดตามตัวชี้วัดของพันธกิจฯ

งานประสานงานวิชาการภายนอก

งานประเมินผล

คุณนภัส  ผอบทองวิเศษ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานวิชาการประจำของภาควิชา

งาน CME แพทยสภา

งานบัญชี/สรุปผลงาน