You are here

ปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการเจริญพันธุ์และวางแผนประชากร
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สมศักดิ์ สุทัศน์วรวุฒิ

        หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการเจริญพันธุ์และวางแผนประชากร เป็นหลักสูตรที่จัดตั้งขึ้น โดยความร่วมมือระหว่าง ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ในราวปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เมื่อบัณฑิตวิทยาลัยก่อตั้งขึ้น จึงมีการแนะนำให้คณะต่างๆในมหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งหลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตขึ้น เพิ่มเติมจากหลักสูตรเดิมที่แต่ละคณะรับผิดชอบอยู่ ภาควิชาสูติฯในขณะนั้น มีศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วิไล เบญจกาญจน์ เป็นหัวหน้าภาควิชาฯ ได้มอบหมายให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ วิทูร โอสถานนท์ เป็นผู้จัดทำหลักสูตรขึ้น ชื่อว่า “หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาการเจริญพันธุ์และวางแผนประชากร” สำเร็จจนเปิดรับนักศึกษาและเปิดการเรียนการสอนในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็นรุ่นแรก และเปิดเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบัน เป็นรุ่นที่ ๓๔ (หยุดรับนักศึกษาอยู่ ๒ ครั้ง ครั้งละ ๑ ปี เพื่อการปรับปรุงหลักสูตร)

        ปรัชญาและแนวคิดของหลักสูตรฯ เพื่อผลิตนักวิชาการที่มีความสามารถทั้งด้านค้นคว้าวิจัย บริการ และเผยแพร่ความรู้แก่บุคลากรและประชาชนทั่วไป ในด้านการเจริญพันธุ์  การวางแผนครอบครัวและวางแผนเกี่ยวกับประชากร บัณฑิตที่สำเร็จหลักสูตรจะมีความรู้และทักษะในด้านงานอนามัยการเจริญพันธุ์ การวางแผนครอบครัว มีความรู้ด้านประชากรศาสตร์ การวางแผนประชากร การบริหารจัดการ การประชาสัมพันธ์ และรู้จักการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ

        หลักสูตรฯได้รับการปรับปรุงสองครั้ง ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ปรับปรุงเล็กน้อย และปรับปรุงหลักสูตรฯทั้งฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์อย่างเต็มที่ ตามคำแนะนำของบัณฑิตวิทยาลัย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗

        เนื่องจากเนื้อหาและรายวิชาของหลักสูตรฯมีส่วนเกี่ยวข้องกับ อนามัยการเจริญพันธุ์เป็นส่วนใหญ่ หน่วยอนามัยเจริญพันธุ์ของภาควิชาสูติฯจึงได้มีส่วนรับผิดชอบการบริหารหลักสูตรฯมาตั้งแต่เริ่มจัดตั้งหลักสูตรฯ โดยได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ในภาควิชาฯ ทำให้การบริหารหลักสูตรฯประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี

        หลักสูตรฯสามารถผลิตมหาบัณฑิตผู้มีความรู้ความสามารถตามที่กำหนดได้รวมทั้งสิ้น ๑๖๘ คน ซึ่งได้ออกไปใช้ความรู้ความสามารถทั้งการบริหาร บริการ วิจัยและเผยแพร่ความรู้แก่สังคมและประชาชน ในส่วนของราชการและเอกชนได้เป็นอย่างดี มีมหาบัณฑิตมากกว่าสิบคนที่ศึกษาต่อจนได้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

        ผลสำเร็จของหลักสูตรฯพบว่า อัตราความสำเร็จของนักศึกษาที่จบหลักสูตรฯมีมากกว่าร้อยละ ๙๐ ส่วนใหญ่จบภายในระยะเวลา ๕ ปี

        จากความสำเร็จที่ผ่านมายังไม่สามารถประกันความสำเร็จในอนาคตได้ ปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูงมากในการเปิดหลักสูตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยต่างๆ หลักสูตรฯนี้ก็ได้รับผลกระทบ จากจำนวนนักศึกษาที่น้อยลง แต่เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่มีเอกลักษณ์ของตัวเอง ทำให้มีหลักสูตรที่คล้ายคลึงกันน้อยมากทำให้มีนักศึกษาที่มีความสนใจหลักสูตรฯมากพอสมควร แต่อย่างไรก็ตาม หลักสูตรฯต้องมีการพัฒนาปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อให้เกิดแรงจูงใจของนักศึกษาเข้ามาสู่หลักสูตรฯมากขึ้น

        การที่พบว่ามีความต้องการของนักศึกษาที่อยากจะศึกษาต่อในระดับดุษฎีบัณฑิตในสาขาวิชานี้ ซึ่งความรู้ในด้านนี้ยังมีอยู่มากที่สามารถค้นคว้าและศึกษาต่อได้ จึงเป็นความมุ่งหมายในอนาคตที่จะมีหลักสูตรปรัชญาดุษฎีสาขาการเจริญพันธุ์และวางแผนประชากรเกิดขึ้นในสถาบันนี้เช่นกัน

 

Department of Obstetrics and Gynecology

build 1 floor 4 Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University
  Telephone :  (+66) 0-2201-1135  Obstetrics Clinic
  (+66) 0-2201-1188  Ggynaecology Clinic
   (+66) 0-2201-2166  Maternal Fetal Medicine
   (+66) 0-2201-1451  Gynecologic Oncology
   (+66) 0-2201-2805  Reproductive Endocrinology and Infertility
   (+66) 0-2201-2167  Reproductive Health and Family Planning
   (+66) 0-2201-1412  General official
  FAX :  (+66) 0-2201-1416  
E-mail : obgynrama.mahidol@gmail.com