ขอแสดงความยินดี กับ น.ส.วรรณพร หาทองคำ รหัสนักศึกษา 6336589 RANU/M (นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์) ที่ได้รับคัดเลือกผลงานวิจัยให้ Oral Presentation ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ขอแสดงความยินดี กับ น.ส.วรรณพร หาทองคำ รหัสนักศึกษา 6336589 RANU/M
(นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์)
ที่ได้รับคัดเลือกผลงานวิจัยให้ Oral Presentation ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

 
ในงานการประชุม 14th Asian Congress of Nutrition (ACN) ในวันที่ 14-17 กันยายน 2023 ณ เมือง Chengdu ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน