รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนจากโครงการต้นกล้ารามาธิบดี
 

You are here

ปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนจากโครงการต้นกล้ารามาธิบดี ปีการศึกษา 2563

ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์

รายชื่อนักศึกษา ชื่อวิจัย วารสาร
นางสาวธนพร เจริญงามเสมอ

Procedural success with radial access for carotid artery stenting: systematic review and meta-analysis


Journal of NeuroInterventional Surgery 2020;12:87-93 (BMJ Journals)

นายณพวุฒิ ศิริรักษ์ External Validation of the S.T.O.N.E. Score in Predicting Stone-Free Status After Rigid Ureteroscopic Lithotripsy
Research and Reports in Urology 2021:13 147-154 (Dove Medical Press)
Elective โครงการต้นกล้ารามาธิบดี
อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 8 (สำนักงานชั่วคราว) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400. Map : 0-2201-1734  Map  : 0-2201-1734
Map : ratonkla@mahidol.ac.th  Facebook Map