รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนจากโครงการต้นกล้ารามาธิบดี
 

You are here

ปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนจากโครงการต้นกล้ารามาธิบดี ปีการศึกษา 2562

 

Dean's Talent Awards (ทุนสนับสนุนการศึกษาดูงานต่างประเทศ 1 เดือน)

รายชื่อนักศึกษา
นางสาวณัฎฐา ตวงกิจกูล นายสิรภพ มงคลปิยะธนา นางสาวปาณิสรา วรรธนพิเชฐ
นางสาวธัญญพร เปรื่องเมธางกูร นางสาวธันยธรณ์ จันทิวาสน์  

 ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์

รายชื่อนักศึกษา ชื่อวิจัย วารสาร
นายบุณยวิชญ์ คุณากร

การตรวจคัดกรอง hotspot mutation ในยีน ATP7B เพื่อการวินิจฉัยโรควิลสันในประชากรไทยด้วยวิธี PCR-RFLP (Hotspot mutation screening of Wilson disease in Thai population)


วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
(Journal of Medicine and Health Sciences)
ของคณะแพทยศาสตร์ มศว. Vol. 27 No. 1 (2020): เมษายน 2563

Elective โครงการต้นกล้ารามาธิบดี
อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 8 (สำนักงานชั่วคราว) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400. Map : 0-2201-1734  Map  : 0-2201-1734
Map : ratonkla@mahidol.ac.th  Facebook Map