ปีการศึกษา 2561

รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนจากโครงการต้นกล้ารามาธิบดี ปีการศึกษา 2561

Dean's Talent Awards (ทุนสนับสนุนการศึกษาดูงานต่างประเทศ 1 เดือน) 

รายชื่อนักศึกษา
นายศุภวิชญ์  ตันนำแสง นายกิตติธัช อมรประสิทธิ์ผล

 ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์

รายชื่อนักศึกษา ชื่อวิจัย วารสาร
นางสาวธนพร เจริญงามเสมอ

Comparison of vacuum pressure syringe aspiration thrombectomy system : an in vitro study


Hong Kong Journal of Radiology. 2021;24:47-51

นางสาวธันยธรณ์  จันทิวาสน์ An agonist of a zinc-sensing receptor GPR39 enhances tight junction assembly in intestinal epithelial cells via an AMPK-dependent mechanism
European Journal of Pharmacology
Volume 842, 5 January 2019, Pages 306-313