รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนจากโครงการต้นกล้ารามาธิบดี
 

You are here

ปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนจากโครงการต้นกล้ารามาธิบดี ปีการศึกษา 2560

Dean's Talent Awards (ทุนสนับสนุนการศึกษาดูงานต่างประเทศ 1 เดือน)

รายชื่อนักศึกษา ชื่อโครงการวิจัย
-

-


 Dean's Star Award (ทุนสนับสนุนทำงานวิจัยในต่างประเทศ 1 ปี)

รายชื่อนักศึกษา
นายธนัท  ชัยกิจอุราใจ

 ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์

รายชื่อนักศึกษา ชื่อวิจัย วารสาร
นางสาวปาณิสรา วรรธนพิเชฐ

GPR40 receptor activation promotes tight junction assembly in airway epithelial cells via AMPK-dependent mechanisms


Taylor & Francis Online  Journal Tissue Barriers
TISSUE BARRIERS 2018, VOL. 6, NO. 2, e1480741 (12 pages)
https://doi.org/10.1080/21688370.2018.1480741

Elective โครงการต้นกล้ารามาธิบดี
อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 8 (สำนักงานชั่วคราว) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400. Map : 0-2201-1734  Map  : 0-2201-1734
Map : ratonkla@mahidol.ac.th  Facebook Map