Research camp # II (15 March 2017)

กิจกรรม Research Camp # II
 
 
 
     งานบริหารการศึกษา สำนักงานการศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “โครงการต้นกล้ารามาธิบดี Cultivating Medical-Scientific Expertise for Medical Students” โดยมี ผศ.นพ.อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ดำเนินรายการ 
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ ห้อง 610 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี