กิจกรรม Dean's PARTIEs

กิจกรรม Dean's PARTIEs
 
     งานบริหารการศึกษา สำนักงานการศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Dean's PARTIEs (โครงการต้นกล้ารามาธิบดี) ปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับและแนะนำโครงการการวิจัยเพื่อนักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย   
     เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง 322 ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา