ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลรัตน์ กิตติพิมพานนท์

อีเมล์ : kamonrat.kit@mahidol.edu
โทร. 02-201-0731

สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
                             คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษา

ปริญญาตรี

พยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาโท/เทียบเท่า

การพยาบาลผู้ใหญ่, พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาเอก

การพยาบาลสาธารณสุข, สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล

ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

1. การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
2. การป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุในชุมชน

ผลงานทางวิชาการ

 • Kittipimpanon, K., Maneesriwongul, W., Butsing, N., Janepanish Visudtibhan, P., Leelacharas, S. (2022). COVID-19 Vaccine Literacy, Attitudes, and Vaccination Intention Against COVID-19 Among Thai Older Adults. Patient Preference and Adherence, 2022(16), 2365-2374.
 • Loonlawong,S.,Limroongreungrat,W.,Rattananupong,T.,Kittipimpanon,K.,Saisanan Na Ayudhaya,W.,&Jiamjarasrangsi,W.(2022).Predictive validity of the Stopping Elderly Accidents, Deaths & Injuries (STEADI) program fall risk screening algorithms among community-dwelling Thai elderly.BMC medicine.https://doi.org/10.1186/s12916-022-02280-w
 • Kittipimpanon, K., & Wangpitipanit, S. (2021). Factors associated with quality of care among dependent older persons in the community. Journal of Multidisciplinary Healthcare, 14, 2651-2655. doi: 10.2147/JMDH.S323851.
 • Sanongdej, W., Leelacharas, S., Partiprajak, S., & Kittipimpanon,K. (2021). Investigating learning process factors related to online learning and physical examinations among nursing students. Archives in Neurology & Neuroscience, 9(5), 1-7. doi: 10.33552/ANN.2021.09.000721.
 • กมลรััตน์ กิตติพิิมพิาน์นท์ และ ผจงจิต ไกรถาวร. (2564). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะสุขภาพ เเละความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่่ยวกับการหกล้มกับพฤติกรรมการป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชน.รามาธิบดีพยาบาลสาร, 27(3), 331-342.
 • นพวรรณ เปียซื่อ, นรีมาลย์ นีละไพจิตร, ซู้หงษ์ ดีเสมอ, กมลรัตน์ กิติพิมพานนท์, ปิยะรัตน์ ชักนำ, สุกัญญา ตันติประสพลาภ,... นิภาวรรณ ศรีโยหะ. (2564). บทบาทของพยาบาลในการขับเคลื่อนการทำงานร้วมกับชุมชนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19:กรณีศึกษาชุมชนเขตกรุงเทพมหานคร.วารสารการปฏิบัติการพยาบาลเเละการผดุงครรภ์ไทย.8(2),8-20.
 • สุวัจนา น้อยแนม, กมลรัตน์ กิตติพิมพานนท์, ผจงจิต ไกรถาวร และธิดา ทองวิเชียร. (2564). ประสิทธิผลของการใช้สื่อวีดิทัศน์เรื่องการตรวจประเมินสภาพเท้าผู้ที่เป็นเบาหวานต่อความรู้ ความมั่นใจ เเละความพึ่งพอใจของนักศึกษาพยาบาล. รามาธิบดีพยาบาลสาร, 27(3), 402-414.
 • Whaikit, P.,Kittipimpanon, K., & Piaseu, N. (2020). Prevalence and Predictors of Sarcopenia Among Older Buddhist Monks in Thailand. Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 24(3), 363-375.
 • ประกายมาศ บรรจงรักษา, นพวรรณ เปียซื่อ, กมลรัตน์ กิตติพิมพานนท์ และ ซู้หงษ์ ดีเสมอ. (2561). กรณีศึกษา: การดำเนินงานด้านโภชนาการของโรงเรียนประถมศึกษา แห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม. วารสารสภาการพยาบาล, 33(3), 125-137.
 • พิมพ์ณภัสร ทองทราย, แสงทอง ธีระทองคำ, นพวรรณ เปียซื่อ และ กมลรัตน์ กิตติพิมพานนท์. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติการดูแลผู้ที่เสี่ยงต่อเบาหวานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําาหมู่บ้าน. วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า, 29(1), 148-158.
 • จันทราภรณ์ คำก๋อง, นพวรรณ เปียซื่อ และ กมลรัตน์ กิตติพิมพานนท์. (2560). ผลของโปรแกรมควบคุมน้ำหนักโดยใช้การสนับสนุนของกลุ่มและชุมชนต่อภาวะโภชนาการและอาการปวดเข่าของผู้สูงอายุน้ำหนักเกินที่มีอาการปวดเข่า. วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 29(3), 8-18.
 • สุภาพร คำสม, แสงทอง ธีระทองคำ และ กมลรัตน์ กิตติพิมพานนท์. (2560). ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบแกว่งแขนต่อระดับน้ำตาลสะสมในเลือดและภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ในชุมชน. วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย, 4(2), 46-60.