ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์ กิ่งแก้ว

อีเมล์ : Juthathip.kin@mahidol.edu
โทร. 02-201-1831

สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
                             คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษา

ปริญญาตรี

พยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาโท/เทียบเท่า

เภสัชศาสตร์ชีวภาพ, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

Program การให้ความรู้กับผู้ป่วยจิตเวช

ผลงานทางวิชาการ

  • สุดารส รองเมือง ยากิ, กนกพร เรืองเพิ่มพูล, นฤมล สมรรคเสวี, จุฑาทิพย์ กิ่งแก้ว และ นันทนา สุขสมนิรันดร. (2564). ความสัมพันธ์ระหว่างสติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล. วารสารพยาบาลทหารบก, 22(2), 159-168.
  • จุฑาทิพย์ กิ่งแก้ว, มาลาตี รุ่งเรืองศิริพันธ์ และ ดุสิดา สันติคุณาภรณ์. (2561). การรับรู้ของบุคลากรทางการพยาบาลต่อการจำกัดพฤติกรรมผู้ป่วยจิตเวชด้วยการผูกยึด. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, 32(2), 113-129.
  • มาลาตี รุ่งเรืองศิริพันธ์ และ จุฑาทิพย์ กิ่งแก้ว. (2561). ผลของการใช้สื่อการสอนเรื่องการจำกัดพฤติกรรมโดยการผูกยึดในนักศึกษาพยาบาล. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, 32(2), 52-68.
  • โสภิณ แสงอ่อน, พัชรินทร์ นินทจันทร์ และ จุฑาทิพย์ กิ่งแก้ว. (2561). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นด้อยโอกาสไทยในจังหวัดหนึ่งในภาคกลาง. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, 32(2), 13-38.
  • โสภิณ แสงอ่อน, พัชรินทร์ นินทจันทร์ และ จุฑาทิพย์ กิ่งแก้ว. (2561). ปัจจัยทำนายความแข็งแกร่งในชีวิตในนักศึกษาพยาบาล. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, 32(1), 150-167.