ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กีรติกานต์ ป้ายงูเหลือม

อีเมล์ : kieratikan.pay@mahidol.edu
โทร. 02-201-0694

สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
                             คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษา

ปริญญาตรี

พยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาโท/เทียบเท่า

สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

-

ผลงานทางวิชาการ