อาจารย์ ดร. เพ็ญนภา อุ่นสนิท

อีเมล์ : Pennapa.uns@mahidol.edu
โทร. 02-441-4234 ต่อ 608

สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาการพยาบาลพื้นฐาน โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
                             คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษา

ปริญญาตรี

พยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาโท/เทียบเท่า

ชีวสถิติ, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาเอก/เทียบเท่า

Nursing Science, Doctor Of Philosophy
มหาวิทยาลัยบูรพา

ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

การศึกษาพยาบาล

ผลงานทางวิชาการ

  • Arpanantikul, M., Unsanit, P., Rujiwatthanakorn, D., Sakunhongsophon, S., Lumdubwong, A., & Choeychom, S. (2121). Participation in self-care based on the sufficiency economy philosophy among midlife women in Thailand. Health Soc Care Community, 29(3), 756-765. doi: 10.1111/hsc.13323.
  • Arpanantikul, M., Lumdubwong, A., Unsanit, P., Rujiwatthanakorn, D., Pornsinsiriruck, S., & Boonrin, P. (2020). Experiences of Thai Rural Women Sustaining Self-Care in Midlife: A Phenomenological Study. Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 24(1), 140-154.