ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โสภิณ แสงอ่อน

อีเมล์ : sopin.san@mahidol.edu
โทร. 02-201-1765

สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
                             คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษา

ปริญญาตรี

พยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาโท/เทียบเท่า

Psychiatric Mental Health Nursing, Master Of Science
The University Of Michigan

ปริญญาเอก/เทียบเท่า

Nursing, Doctor Of Philosophy
The University Of Michigan

ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

1. Depression in adults & older adults
2. จิตเวชผู้ใหญ่

ผลงานทางวิชาการ

 • ยุพารัตน์ รัชดาชาน, โสภิณ แสงอ่อน, พัชรินทร์ นินทจันทร์, และ มาลาตี รุ่งเรืองศิริพันธ์. (2564). อิทธิพลของเพศ อายุ ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ความว้าเหว่ และความหมกมุ่นครุ่นคิด ต่อภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์คนชรา. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, 35(3), 1-22.
 • อัจฉราพรรณ วงษ์น้อย, พัชรินทร์ นินทจันทร์ และ โสภิณ แสงอ่อน. (2564). ความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแกร่งในชีวิต ปัญหาการฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย และแรงสนับสนุนทางสังคม กับความเครียดของนักศึกษาพยาบาล. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, 35(2), 73-94.
 • ธัญญลักษณ์ ไชยสุข มอลเลอร์รพ, พัชรินทร์ นินทจันทร์, โสภิณ แสงอ่อน และ วิไล นาป่า. (2564) ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความเครียดในพยาบาลวิชาชีพที่รับผิดชอบงานด้านการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, 35(3), 82-106.
 • สุภาพร พันพยัคฆ์, พัชรินทร์ นินทจันทร์, โสภิณ แสงอ่อน และ วิไล นาป่า. (2564). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความเครียด ความแข็งแกร่งในชีวิต และแรงสนับสนุนทางสังคมกับสุขภาพจิตของตารวจจราจรไทย. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, 35(2), 15-34.
 • อรัญญา อินสอน, พัชรินทร์ นินทจันทร์, โสภิณ แสงอ่อน, และ นันทิยา เอกอธิคมกิจ. (2564). ความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแกร่งในชีวิตและความผูกพันใกล้ชิดกับเพื่อนกับพฤติกรรมการรังแกกันในวัยรุ่นด้อยโอกาส. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, 35(2), 49-72.
 • กมลชนก มูลไชย,โสภิณ แสงอ่อน, พัชรินทร์ นินทจันทร์ และ มาลาตี รุ่งเรืองศิริพันธ์. (2563). ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความร่วมมือในการรับประทานยาในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า. วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย, 13(1), 240-260.
 • วราพร ศรีภิรมย์, โสภิณ แสงอ่อน, พัชรินทร์ นินทจันทร์ และ วราภัทร รัตอาภา.(2563).ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการปรับตัวในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าหญิงวัยกลางคน.วารสารการพยาบาลจิตเวชเเละสุขภาพจิต.34(3),20-42.
 • วัชรีพร เกียงภา, พัชรินทร์ นินทจันทร์, โสภิณ แสงอ่อน และ วิไล นาป่า. (2020). ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับภาวะกดดันด้านจิตใจของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, 34(3), 77-101.
 • วิลาวัณย์ สายสุวรรณ, พัชรินทร์ นินทจันทร์, โสภิณ แสงอ่อน และ นันทิยา เอกอธิคมกิจ. (2563). ความสัมพันธ์ระหว่างการทำหน้าที่ของครอบครัว ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม หรือสังคม และการรับรู้ความเครียด กับความแข็งแกร่งในชีวิต ของวัยรุ่นกลุ่มด้อยโอกาสไทยในจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือ. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, 34(1), 61-85.
 • ศิริพร ณ นคร, พัชรินทร์ นินทจันทร์, โสภิณ แสงอ่อน และ นันทิยา เอกอธิคมกิจ. (2563). ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ อายุเหตุการณ์ที่สร้างความยุ่งยากใจ ความผูกพันใกล้ชิดกับเพื่อน และการรับรู้การสนับสนุนทางสังคมกับความแข็งแกร่งในชีวิตในวัยรุ่นกลุ่มด้อยโอกาสไทยในจังหวัดหนึ่งในภาคกลาง. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, 34(2), 77-98.
 • สุชานาถ อินวรรณา, โสภิณ แสงอ่อน, พัชรินทร์ นินทจันทร์ และ มาลาตี รุ่งเรืองศิริพันธ์. (2563). ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการไม่ร่วมมือรับประทานยาในผู้ป่วยโรคอารมณ์สองขั้ว. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, 34(2), 33-56.
 • สุมิศา กุมลา, โสภิณ แสงอ่อน และ พัชรินทร์ นินทจันทร์. (2563). ผลของโปรแกรมส่งเสริมความร่วมมือในการรับประทานยาในผู้ป่วยจิตเภท. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, 34(2), 132-152.
 • สุมิศา กุมลา, โสภิณ แสงอ่อน และ พัชรินทร์ นินทจันทร์. (2563). ผลของโปรแกรมส่งเสริมความร่วมมือในการรับประทานยาในผู้ป่วยจิตเภท. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, 34(2),132-152.
 • ปุณิกา กิตติกุลธนันท์, พัชรินทร์ นินทจันทร์ และโสภิณ แสงอ่อน. (2562). ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ความแข็งแกร่งในชีวิต และการสนับสนุนทางสังคม กับภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, 33(2), 137-155.
 • พัชรินทร์ เจริญผล, โสภิณ แสงอ่อน และ พัชรินทร์ นินทจันทร์. (2562). ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความร่วมมือในการรักษาด้วยยาในผู้ป่วยจิตเภท. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, 33(2), 29-46.
 • ภรณ์ทิพย์ ผลกระโทก, พัชรินทร์ นินทจันทร์ และโสภิณ แสงอ่อน. (2562). ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับความแข็งแกร่งในชีวิตของนักเรียนอาชีวศึกษาจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, 30(1), 70-94.
 • ภานุชนาถ พูสี, โสภิณ แสงอ่อน และ พัชรินทร์ นินทจันทร์. (2562). ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, 33(1), 18-35.
 • ปรียาภรณ์ ประยงค์กุล, ทัศนา ทวีคูณ และโสภิณ แสงอ่อน. (2561). ปัจจัยทำนายความตั้งใจที่จะบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น. วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย, 11(2), 219-235.
 • โสภิณ แสงอ่อน, พัชรินทร์ นินทจันทร์ และ จุฑาทิพย์ กิ่งแก้ว. (2561). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นด้อยโอกาสไทยในจังหวัดหนึ่งในภาคกลาง. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, 32(2), 13-38.
 • โสภิณ แสงอ่อน, พัชรินทร์ นินทจันทร์ และ จุฑาทิพย์ กิ่งแก้ว. (2561). ปัจจัยทำนายความแข็งแกร่งในชีวิตในนักศึกษาพยาบาล. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, 32(1), 150-167.
 • โสภิณ แสงอ่อน, พัชรินทร์ นินทจันทร์ และ ทัศนา ทวีคูณ. (2561). ความแข็งแกร่งในชีวิตและภาวะซึมเศร้าของประชาชนในชุมชนแห่งหนึ่งของจังหวัดปทุมธานี. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, 32(2), 84-99.
 • พัชรินทร์ นินทจันทร์, วารีรัตน์ ถาน้อย, โสภิณ แสงอ่อน, มาณวิภา พัฒนมาศ และ ช่อทิพย์ อินทรักษา. (2560). ปัจจัยทำนายความแข็งแกร่งในชีวิตในวัยรุ่นกลุ่มด้อยโอกาส. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, 31(1), 13-28.
 • ศิริลักษณ์ ช่วยดี, โสภิณ แสงอ่อน และ พัชรินทร์ นินทจันทร์. (2560). การศึกษาการปฏิบัติงานด้านจิตเวชและสุขภาพจิตชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน. วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, 31(1), 41-59.