ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุมลชาติ ดวงบุบผา

อีเมล์ : Sumolchat.pua@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-0678

สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
                             คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษา

ปริญญาตรี

พยาบาลและผดุงครรภ์, วิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาโท/เทียบเท่า

การพยาบาลผู้ใหญ่, พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาเอก

การพยาบาล, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล

ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

Critical area

ผลงานทางวิชาการ

  • กนกพร แก้วโยธา, สุมลชาติ ดวงบุบผา, พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์, และ สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ. (2565). ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้การปฏิบัติการป้องกันการเกิดภาวะไตบาดเจ็บเฉียบพลันสำหรับผู้ป่วยวิกฤตของพยาบาลในหอผู้ป่วยวิกฤต. รามาธิบดีพยาบาลสาร, 28(2), 240-253.
  • สตรีรัตน์ ธาดากานต์, โซเฟีย หู, สุมลชาติ ดวงบุบผา, ธีรวัฒน์ ช่างปัด, และ มิ่งกมล ภิบาลวงษ์. (2565). ความคลาดเคลื่อนในการบริหารยาของนักศึกษาพยาบาลขณะฝึกปฏิบัติบนคลินิกและสถานการณ์จำลอง. รามาธิบดีพยาบาลสาร, 28(2), 282-298.
  • Kuo, S. Y., Thadakant, S., Warsini, S., Chen, H. W., Hu, S. H., Aulawi, K., ... Khuwatsamrit, K. (2021). Types of medication administration errors and comparisons among nursing graduands in Indonesia, Taiwan, and Thailand: A cross-sectional observational study. Nurse education today, 107, 105120. doi:10.1016/j.nedt.2021.105120.
  • Saiwutthikul,S., Siripitayakunkit, A., & Duangbubpha,S. (2021). Selected factors related to physical activity among persons with heart failure in a university-affiliated hospital, Bangkok, Thailand. Belitung Nursing Journal, 7(6), 500-507. Retrieved from https://doi.org/10.33546/bnj.1829
  • นลินี นิยมไทย, อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ และ สุมลชาติ ดวงบุบผา. (2563). ผลของโปรแกรมเสริมสร้างแรงจูงใจในการดูแลตนเองต่อการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตในผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว. รามาธิบดีพยาบาลสาร, 26(30), 290-309.
  • สตรีรัตน์ ธาดากานต์ และ สุมลชาติ ดวงบุบผา. (2563). กิจกรรมในขอบเขตวิชาชีพด้านทักษะพิสัยที่เชื่อมั่นได้ในบัณฑิตพยาบาลและผดุงครรภ์จบใหม่ : การศึกษาแบบเดลฟาย. รามาธิบดีพยาบาลสาร, 26(2), 247-262.
  • สุภาพร อัศวกิจพานิช, สุมลชาติ ดวงบุบผา และ อัญสินีย์ นันตะสุคนธ์. (2562). ผลของโปรแกรมส่งเสริมความสามารถในการดูแลตนเองต่อความมั่นใจในการดูแลตนเอง และภาวะแทรกซ้อนที่แผลขาหนีบในผู้ป่วยหลังทำหัตถการ สวนหลอดเลือดหัวใจ. รามาธิบดีพยาบาลสาร, 25(2), 148-165.
  • สุมลชาติ ดวงบุบผา และ สุนทรี เจียรวิทยกิจ. (2562). การประเมินผลการใช้เทคนิคการสอนด้วยสถานการณ์จำลองทางคลินิกในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล. รามาธิบดีพยาบาลสาร, 25(2), 208-226.
  • ดารุณี เงินแท้, มณี อาภานันทิกุล และ สุมลชาติ ดวงบุบผา. (2560). ประสบการณ์การดูแลตนเองของผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีอาการกำเริบ. วารสารสภาการพยาบาล, 32(1), 47-63.