อาจารย์ พิชญา ทองโพธิ์

อีเมล์ : Pichaya.tho@mahidol.edu
โทร. 02-201-2020

สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
                             คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษา

ปริญญาตรี

พยาบาลและผดุงครรภ์, วิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาโท/เทียบเท่า

เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ปกศ.เฉพาะทาง

พยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป, ประกาศนียบัตร
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
การสอนทางการพยาบาล
การพยาบาลฉุกเฉิน บาดเจ็บและสาธารณภัย

ผลงานทางวิชาการ

  • พิชญา ทองโพธิ์ และ กิ่งแก้ว อุดมชัยกูล. (2563). ผลของโปรแกรมอบรมการช่วยชีวิตต่อความรู้ การรับรู้สมรรถนะของตนเอง ในการช่วยชีวิตและความสามารถในการกดหน้าอกของนักศึกษาพยาบาล. รามาธิบดีพยาบาลสาร, 26(1), 107-121.