ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิพวัลย์ ดารามาศ

อีเมล์ : tipawan.dar@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-0767

สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
                             คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษา

ปริญญาตรี

พยาบาลและผดุงครรภ์, วิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาโท/เทียบเท่า

การพยาบาลเด็ก, พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาเอก/เทียบเท่า

การพยาบาล, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

1. การพยาบาลทารกเกิดก่อนกำหนด
2. การส่งเสริมพัฒนาการในทารกเกิดก่อนกำหนด
3. การให้นมแม่

ผลงานทางวิชาการ

 • กรรณิกา หงส์ศิริ, จริยา วิทยศุภร และ ทิพวัลย์ ดารามาศ. (2565). ผลของการดูแลช่องปากด้วยน้ำนมแม่ต่อความสามารถในการดูดนมแม่ของทารกเกิดก่อนกำหนด. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล, 38(1), 38-48.
 • จิราภรณ์ ปั้นอยู่,จงใจ จงอร่ามเรือง,ทิพวัลย์ ดารามาศ,ดวงฤทัย บัวด้วง,ลาวัลย์ สิงห์สาย,จิราภรณ์ ตั้งสกุล,...อัมพร ถุงแก้วรุ่งเรือง.(2564).ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้สมรรถนะเเห่งตนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของบุคลากรการพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยเด็ก.รามาธิบดีพยาบาลสาร,27(3),415-429.
 • วิกานดา วิริยานุภาพพงศ, รุจา ภู่ไพบูลย์ และ ทิพวัลย์ ดารามาศ. (2564). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความพิการทางการได้ยิน. วารสารพยาบาลตำรวจ, 13(1), 78-90.
 • ทิพวัลย์ ดารามาศ, จริยา วิทยะศุภร และ ชลินดา คำศรีพล. (2563). ผลของการดูแลแบบแกงการูในทารกเกิดก่อนกำหนดต่อปริมาณน้ำนมมารดา. วารสารพยาบาลทหารบก, 21(2), 120-128.
 • ประทุมวดี เถาบุญ, ทิพวัลย์ ดารามาศ และชื่นฤดี คงศักดิ์ตระกูล. (2563). ผลของการใช้มือโอบตัวทารกต่อการตอบสนองความปวดจากการเจาะเลือดบริเวณส้นเท้าในทารกเกิดก่อนกำหนด. รามาธิบดีพยาบาลสาร, 26(1), 18-30.
 • ปรินาสุภา หอมสมบัติ, จริยา วิทยะศุภร และ ทิพวัลย์ ดารามาศ. (2563). ผลของการดูแลแบบแกงการูต่อระยะเวลาการนอนหลับของทารกเกิดก่อนกำหนด. รามาธิบดีพยาบาลสาร, 26(1), 31-45.
 • Kankaew, S., Daramas, T., & Patoomwan, A. (2019). Frequency of Breastfeeding, Bilirubin Levels, and Re-admission for Jaundice in Neonates. The Bangkok Medical Journal, 5(2), 180-185. doi: 10.31524/bkkmedj.2019.09.010.
 • Knoll, B.L., Daramas, T., & Drake, V. (2019). Randomized Controlled Trial of a Prefeeding Oral Motor Therapy and Its Effect on Feeding Improvement in a Thai NICU. Journal of Obstetric, Gynecologic, & Neonatal Nursing, 48(2), 176-188. doi: 10.1016/j.jogn.2019.01.003.
 • กฤษฎาภรณ์ ลบบำรุง, ทิพวัลย์ ดารามาศ และ จริยา วิทยะศุภร. (2562). ผลของการให้โคลอสตรุ้มทางปากต่อระดับอิมมูโนโกลบูลลินเอในทารกเกิดก่อนกำหนด. รามาธิบดีพยาบาลสาร, 25(1), 16-28.
 • พิชญาภา พาเชื้อ, ทิพวัลย์ ดารามาศ และ เรณู พุกบุญมี. (2561). ผลของการนวดขาและเท้าต่อความปวด อัตราการเต้นของหัวใจ และค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดในทารกเกิดก่อนกำหนดที่ได้รับการเจาะเลือดบริเวณส้นเท้า. รามาธิบดีพยาบาลสาร, 24(3), 279-294.
 • วรรณภา ตั้งแต่ง, ทิพวัลย์ ดารามาศ และ จริยา วิทยะศุภร. (2561). ผลของการให้โคลอสตรุ้มทางปากในทารกเกิดก่อนกำหนดต่ออัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล. รามาธิบดีพยาบาลสาร, 24(2), 109-121.
 • วิภาวรรณ ชัยลังกา, ทิพวัลย์ ดารามาศ และ ชื่นฤดี คงศักดิ์ตระกูล. (2561). ผลของการใช้นมแม่ร่วมกับการนวดปากกระตุ้นการดูดกลืนต่อประสิทธิภาพการดูดนมในทารกเกิดก่อนกำหนด. รามาธิบดีพยาบาลสาร, 24(1), 25-36.
 • นุชนารถ ปรึกษาดี, ทิพวัลย์ ดารามาศ และ ศรีสมร ภูมนสกุล. (2560). ผลของโปรแกรมการนวดปากในทารกเกิดก่อนกำหนดต่อระยะเปลี่ยนผ่านจากการให้นมทางสายยางสู่การกินนมทางปากและน้ำหนักตัว. รามาธิบดีพยาบาลสาร, 23(3), 257-268.