อาจารย์ ดร. นิภาพร บุตรสิงห์

อีเมล์ : nipaporn.but@mahidol.edu
โทร. 02-201-0694

สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
                             คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษา

ปริญญาตรี

พยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาโท/เทียบเท่า

ชีวสถิติ, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาเอก

วิทยาการระบาดคลินิก, สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล

ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

-

ผลงานทางวิชาการ

  • Butsing,N.,Tipayamongkholgul,M.,Wang,J.D.,&Ratanakorn,D.(2022).Combined quality of life and survival for estimation of long-term health outcome of patients with stroke.Health and Quality of Life Outcomes, 46(22),1-8.
  • Kittipimpanon, K., Maneesriwongul, W., Butsing, N., Janepanish Visudtibhan, P., Leelacharas, S. (2022). COVID-19 Vaccine Literacy, Attitudes, and Vaccination Intention Against COVID-19 Among Thai Older Adults. Patient Preference and Adherence, 2022(16), 2365-2374.
  • Maneesriwongul,W., Butsing,n., Janepanish Visudibhan,P., Leelacharas,S., & Kittipimpanon,K. (2022). Translation and psychometric testing of the Thai COVID-19 vaccine literacy scale. Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 26(1), 175-186.
  • นิภาพร บุตรสิงห์, นลินรัตน์ ทองนิรันดร์, ดิษยา รัต
  • มลทิรา เมืองกันยา และ นิภาพร บุตรสิงห์. (2563). กา
  • Butsing, N., Tipayamongkholgul, M., & Ratanakorn, D. (2019). Estimation of Expected Years of Life Lost for Patients with Ischemic Stroke and Intracerebral Hemorrhage. Journal of Health Research, 35(5), 408-415. doi: 10.1108/JHR-10-2018-0126.
  • Butsing, N., Tipayamongkholgul, M., Ratanakorn, D., Suwannapong, N., & Bundhamcharoen, K. (2019). Social Support, Functional Outcome and Quality of Life among Stroke Survivors in An Urban Area. Journal of Pacific Rim Psychology, 13(4), 1-8. doi: 10.1017/prp.2019.2.
  • นิภาพร บุตรสิงห์. (2562). การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเ