ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เบญจพร จึงเกรียงไกร

อีเมล์ : benchaporn.chu@mahidol.edu
โทร. 02-201-1601

สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาการพยาบาลพื้นฐาน โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
                             คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษา

ปริญญาตรี

พยาบาลและผดุงครรภ์, วิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาโท/เทียบเท่า

สาธารณสุขศาสตร์, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาเอก

อุดมศึกษา, ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

-

ผลงานทางวิชาการ