รองศาสตราจารย์ ดร. วันทนา มณีศรีวงศ์กูล

อีเมล์ : wantana.lim@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-1600

สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
                             คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษา

ปริญญาตรี

พยาบาลและผดุงครรภ์, วิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาโท/เทียบเท่า

Public Health, Master Of Public Health
University Of The Philippines

ปริญญาเอก/เทียบเท่า

Family and Social Factors in Primary care, Doctor Of Nursing Science
Yale University

ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

1.การดูแลผู้ป่วย HIV/AIDS
2.การดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
3.การพัฒนาเครื่องมือวิจัยและการแปลเครื่องมือวิจัย

ผลงานทางวิชาการ

  • Kittipimpanon, K., Maneesriwongul, W., Butsing, N., Janepanish Visudtibhan, P., Leelacharas, S. (2022). COVID-19 Vaccine Literacy, Attitudes, and Vaccination Intention Against COVID-19 Among Thai Older Adults. Patient Preference and Adherence, 2022(16), 2365-2374.
  • Maneesriwongul,W., Butsing,n., Janepanish Visudibhan,P., Leelacharas,S., & Kittipimpanon,K. (2022). Translation and psychometric testing of the Thai COVID-19 vaccine literacy scale. Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 26(1), 175-186.
  • Meekusol, S., Maneesriwongul, W., Orathai, P., Pongthavornkamol, K., & Sharps P.W. (2021). Factors Predicting Women’s Adherence to Hypertensive Treatment. Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 25(1), 131-142.
  • Deesamer, S., Piaseu, N., Maneesriwongkul, W., Orathai, P., & Schepp, K. (2020). Development and Psychometric Testing of the Thai-Nutrition Literacy Assessment Tool for Adolescents. Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 24(1), 5-19.
  • กิตติมา แตงสาขา, วันทนา มณีศรีวงศ์กูล และ พรรณวดี พุธวัฒนะ. (2562). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความร่วมมือในการรักษาของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต. รามาธิบดีพยาบาลสาร, 25(1), 87-101.
  • ณฐกร จันทนะ, วันทนา มณีศรีวงศ์กูล และ พรรณวดี พุธวัฒนะ. (2562). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสม่ำเสมอในการรับประทานยารักษาวัณโรคดื้อยาหลายขนาน. รามาธิบดีพยาบาลสาร, 25(3), 296-309.
  • ประสิทธิชัย อสิพงษ์, วันทนา มณีศรีวงศ์กูล และ พรรณวดี พุธวัฒนะ. (2561). พฤติกรรมสุขภาพและกลุ่มอาการเมแทบอลิกของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่รักษาด้วยยาต้านไวรัส. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, 34(3), 34-42.
  • พรรณทิพย์ เขาแก้ว, วันทนา มณีศรีวงศ์กูล และ พรรณวดี พุธวัฒนะ. (2561). ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มอาการเมแทบอลิกในผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส. วชิรเวชสารและวารสารเวชศาสตร์เขตเมือง, 62(5), 399-410.
  • อุวรรณ โศภิตสกล, วรรณภา ประไพพานิช และ วันทนา มณีศรีวงศ์กูล. (2561). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับประทานยาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอในผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายไต. รามาธิบดีพยาบาลสาร, 24(3), 328-344.
  • ชุติมาภรณ์ กังวาฬ, ชื่นฤดี คงศักดิ์ตระกูล, วันทนา มณีศรีวงศ์กูล และ อนันต์นิตย์ วิสุทธิพันธ์. (2560). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอของเด็กโรคลมชัก. รามาธิบดีพยาบาลสาร, 23(1), 44-59.