รองศาสตราจารย์ ดร. วันทนา มณีศรีวงศ์กูล

อีเมล์ : wantana.lim@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-1600
Export PDF
สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
                             คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษา

ปริญญาตรี

พยาบาลและผดุงครรภ์, วิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาโท/เทียบเท่า

Public Health, Master Of Public Health
University Of The Philippines

ปริญญาเอก/เทียบเท่า

Family and Social Factors in Primary care, Doctor Of Nursing Science
Yale University

ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

1.การดูแลผู้ป่วย HIV/AIDS
2.การดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
3.การพัฒนาเครื่องมือวิจัยและการแปลเครื่องมือวิจัย

ผลงานทางวิชาการ

 • Maneesriwongul, W., Butsing, N. & Deesamer, S. (2023). Parental Hesitancy on COVID-19 Vaccination for Children Under Five Years in Thailand: Role of Attitudes and Vaccine Literacy. Patient Preference and Adherence, 17, 615–628. https://doi.org/10.2147/PPA.S399414
 • Sawaengsri, N., Maneesriwongul, W., Schorr, E. N., & Wangpitipanit, S. (2023). Effects of Telephone-Based Brief Motivational Interviewing on Self-Management, Medication Adherence, and Glycemic Control in Patients with Uncontrolled Type 2 Diabetes Mellitus in a Rural Community in Thailand. Patient Preference and Adherence, 2023:17, 2085-2096. DOI: https://doi.org/10.2147/PPA.S418514.
 • Kittipimpanon, K., Maneesriwongul, W., Butsing, N., Janepanish Visudtibhan, P., Leelacharas, S. (2022). COVID-19 Vaccine Literacy, Attitudes, and Vaccination Intention Against COVID-19 Among Thai Older Adults. Patient Preference and Adherence, 2022(16), 2365-2374.
 • Maneesriwongul,W., Butsing,n., Janepanish Visudibhan,P., Leelacharas,S., & Kittipimpanon,K. (2022). Translation and psychometric testing of the Thai COVID-19 vaccine literacy scale. Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 26(1), 175-186.
 • จิตรกานต์ ภักดี, วันทนา มณีศรีวงศ์กูล, และ วรรณา สนองเดช. (2565). ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับระดับซีดีโฟร์ ของผู้แรกรับการวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี. วชิรสารการพยาบาล, 24(2), 1-15.
 • อ้อมทิพย์ พลบุบผา, วันทนา มณีศรีวงศ์กูล, และ วรรณา สนองเดช. (2565). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับความสม่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสของผู้ติดเชื้อเอชไอวี. วารสารพยาบาลทหารบก, 23(3), 314-322.
 • Meekusol, S., Maneesriwongul, W., Orathai, P., Pongthavornkamol, K., & Sharps P.W. (2021). Factors Predicting Women’s Adherence to Hypertensive Treatment. Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 25(1), 131-142.
 • Deesamer, S., Piaseu, N., Maneesriwongkul, W., Orathai, P., & Schepp, K. (2020). Development and Psychometric Testing of the Thai-Nutrition Literacy Assessment Tool for Adolescents. Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 24(1), 5-19.
 • กิตติมา แตงสาขา, วันทนา มณีศรีวงศ์กูล และ พรรณวดี พุธวัฒนะ. (2562). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความร่วมมือในการรักษาของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต. รามาธิบดีพยาบาลสาร, 25(1), 87-101.
 • ณฐกร จันทนะ, วันทนา มณีศรีวงศ์กูล และ พรรณวดี พุธวัฒนะ. (2562). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสม่ำเสมอในการรับประทานยารักษาวัณโรคดื้อยาหลายขนาน. รามาธิบดีพยาบาลสาร, 25(3), 296-309.
 • ประสิทธิชัย อสิพงษ์, วันทนา มณีศรีวงศ์กูล และ พรรณวดี พุธวัฒนะ. (2561). พฤติกรรมสุขภาพและกลุ่มอาการเมแทบอลิกของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่รักษาด้วยยาต้านไวรัส. วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ, 34(3), 34-42.
 • พรรณทิพย์ เขาแก้ว, วันทนา มณีศรีวงศ์กูล และ พรรณวดี พุธวัฒนะ. (2561). ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มอาการเมแทบอลิกในผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส. วชิรเวชสารและวารสารเวชศาสตร์เขตเมือง, 62(5), 399-410.
 • อุวรรณ โศภิตสกล, วรรณภา ประไพพานิช และ วันทนา มณีศรีวงศ์กูล. (2561). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับประทานยาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอในผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายไต. รามาธิบดีพยาบาลสาร, 24(3), 328-344.
 • ชุติมาภรณ์ กังวาฬ, ชื่นฤดี คงศักดิ์ตระกูล, วันทนา มณีศรีวงศ์กูล และ อนันต์นิตย์ วิสุทธิพันธ์. (2560). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอของเด็กโรคลมชัก. รามาธิบดีพยาบาลสาร, 23(1), 44-59.
 • Seetee, S., Terathongkum, S., Maneesriwongul, W., & Vallipakorn, S. A. (2016). Effect of Pulmonary Rehabilitation Program with Meditation on Perceived Self-Efficacy, Pulmonary Rehabilitation Behavior, Exercise Tolerance, and Dyspnea in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Journal of the Medical Association of Thailand, 99(7), 828-838.
 • Wiwattanacheewin, K., Sindhu, S., Teitelman, A., Maneesriwongul, W., & Viwatwongkasem, C. (2015). Predictors of Intention to Use HIV Testing Service Among Sexually Experienced Youth in Thailand. AIDS Education and Prevention, 27(2), 139-152. doi: 10.1521/aeap.2015.27.2.139.
 • Htay, N. N., Maneesriwongul, W., Phuphaibul, R., & Orathai, P. (2013). A Causal Model of Condom Use among People Living with HIV/ AIDS in Myanmar. Pacific Rim International Journal Nursing Research, 17(3), 234-248.
 • Rungruangsiripan, M., Sitthimongkol, Y., Maneesriwongul, W., Talley, S., & Vorapongsathorn, T. (2011). Mediating role of illness representation among social support, therapeutic alliance, experience of medication side effects, and medication adherence in persons with schizophrenia. Archives of Psychiatric Nursing, 25(4), 269-283. doi: 10.1016/j.apnu.2010.09.002.