รองศาสตราจารย์ ดร. มณี อาภานันทิกุล

อีเมล์ : manee.arp@mahidol.edu
โทร. 02-201-1601

สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาการพยาบาลพื้นฐาน โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
                             คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษา

ปริญญาตรี

พยาบาลและผดุงครรภ์, วิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาโท/เทียบเท่า

โภชนศาสตร์, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาโท/เทียบเท่า

Nursing, Master Of Science
The University Of Washington

ปริญญาเอก/เทียบเท่า

Nursing, Doctor Of Philosophy
The University Of Washington

ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

1. การส่งเสริมสุขภาพผู้หญิง ในผู้หญิงสุขภาพดีและผู้หญิงที่มีภาวะเรื้อรัง
2. การวิจัยเชิงคุณภาพ
3. การศึกษาพยาบาล

ผลงานทางวิชาการ

 • Kaewphinit, U., Arpanantikul, M., Orathai, P., Monkong, S., & Bay, E. (2022). A Model of Factors Influencing Depressive Symptoms among Caregivers of Survivors with Traumatic Brain Injury. Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 26(4), 706-721.
 • Kongcheep, S., Arpanantikul, M., Pinyopasakul,W., & Sherwood, G. (2022). Thai Nurses’ Experiences of Providing Care in Overcrowded Emergency Rooms in Tertiary Hospitals. Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 26(3), 533-548.
 • Orathai, P., Prapaipanich, W., Arpanantikul, M., & Senadisai, S. (2022). Development and psychometric evaluation of the Ethical Behavior for Thai Nurses Scale. FronFrontiers of Nursing. 9(3), 275-284.
 • Pornsinsiriruck, S., Arpanantikul, M., Sumdaengrit, B., Lertkhachonsuk, A., & Grube, WD. (2022). Perceptions and Needs of Women with Low-grade Squamous Intraepithelial Lesion on Cervical Cytology: A Qualitative Descriptive Study. Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 26(4), 642-657.
 • Arpanantikul, M., Unsanit, P., Rujiwatthanakorn, D., Sakunhongsophon, S., Lumdubwong, A., & Choeychom, S. (2121). Participation in self-care based on the sufficiency economy philosophy among midlife women in Thailand. Health Soc Care Community, 29(3), 756-765. doi: 10.1111/hsc.13323.
 • Arpanantikul, M., Lumdubwong, A., Unsanit, P., Rujiwatthanakorn, D., Pornsinsiriruck, S., & Boonrin, P. (2020). Experiences of Thai Rural Women Sustaining Self-Care in Midlife: A Phenomenological Study. Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 24(1), 140-154.
 • Peepratoom, B., Low, G., Malathum, P., Chai-Aroon, T., Chuchottaworn, C., & Arpanantikul, M. (2020). A structural equation model of health-related quality of life among Thai men with chronic obstructive pulmonary disease. Journal of Clinical Nursing, 29(13-14), 2638–2651. doi: 10.1111/jocn.15286.
 • Arpanantikul, M. (2018). Women's perspectives on home-based care for family members with chronic illness: An Interpretive phenomenology study. Nursing & Health Sciences, 20(4), 494-501. doi: 10.1111/nhs.12541.
 • สุพัตรา ไชยพลบาล, พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ และ มณี อาภานันทิกุล. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับการเปิดเผยผลการติดเชื้อเอชไอวีของผู้หญิงไทยต่อคู่ครอง. วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, 28(2), 80-63.
 • อรทัย หงษ์ศิลา, มณี อาภานันทิกุล และ พรทิพย์ มาลาธรรม. (2561). ผลของโปรแกรมส่งเสริมการดูแลตนเองต่อความรู้ พฤติกรรมการดูแลตนเองและความดันโลหิตในผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหต. วารสารสภาการพยาบาล, 33(2), 110-130.
 • ดารุณี เงินแท้, มณี อาภานันทิกุล และ สุมลชาติ ดวงบุบผา. (2560). ประสบการณ์การดูแลตนเองของผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีอาการกำเริบ. วารสารสภาการพยาบาล, 32(1), 47-63.
 • ศรีวรรณ สวยงาม, ลดาวัลย์ อุ่นประเสริฐพงศ์ นิชโรจน์ และ มณี อาภานันทิกุล. (2560). ผลของการนวดคอ บ่า ไหล่ ร่วมกับการใช้ยา ต่อความปวดและความตึงตัวของกล้ามเนื้อในผู้ที่มีอาการปวดต้นคอและสะบักจากกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืด. วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี, 28(2), 42-54.