รองศาสตราจารย์ ดร. เรณู พุกบุญมี

อีเมล์ : renu.poo@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-0767
Export PDF
สถานที่ปฏิบัติงาน : สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
                             คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษา

ปริญญาตรี

พยาบาล, วิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาโท/เทียบเท่า

การบริหารการพยาบาล, ครุศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาเอก

พยาบาลศาสตร์, พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ความเชี่ยวชาญและหัวข้องานวิจัยที่สนใจ

1. วิจัยเชิงผลลัพธ์
2. วิจัยระบบบริการสุขภาพ
3. การพยาบาลเด็กวิกฤต
4. การบริหารการพยาบาล
5. คุณภาพการบริการพยาบาล

ผลงานทางวิชาการ

 • Sammir, A., Pookboonmee, R., Orathai, P., & Wittayasooporn, J. (2023). Job Satisfaction and Associated Factors among Registered Nurses in Medical College Hospitals. Bangladesh Journal of Medical Science, 22(1), 205-215. DOI: https://doi.org/10.3329/bjms.v22i1.63080
 • ชัญภร ยินยอม, เสริมศรี สันตติ, และ เรณู พุกบุญมี. (2566). ประสิทธิผลของการดูดเสมหะในปากด้วยเอ็มยู-ซักเกอร์เปรียบเทียบกับสายดูดเสมหะแบบปกติในเด็กอายุ 1-3 ปี ที่มีเสมหะ. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล, 29(1), 29-41.
 • พจนีย์ ด่านดำรงรักษ์, เรณู พุกบุญมี, สามารถ ภคกษมา, และ จิราภรณ์ ปั้นอยู่. (2566). ผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อส่งเสริมผู้ดูแลในการจัดการดูแลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพและผลข้างเคียงระยะยาว ในเด็กโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดลิมโฟบลาสต์ภายหลังสิ้นสุดการรักษา. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล, 29(2), 192-207.
 • สิวนุช บุญยัง, เรณู พุกบุญมี, ณัฐชัย อนันตสิทธิ์, และ จิราภรณ์ ปั้นอยู่. (2566). การพัฒนาและประเมินผลแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกสำหรับผู้ป่วยเด็กวิกฤตที่ใช้เครื่องพยุงการทำงานของปอดและหัวใจ. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล, 29(2), 176-191.
 • Thongyost, P., Malathum, P., Pookboonmee, R., Detprapon, M., Satitvipawee, P. & Somboonthanakij, S. (2023). Effectiveness of a Self-and Family Management Support Program among Older People with Diabetic Retinopathy and Visual Impairment: A Randomized Controlled Trial. Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 27(1), 105-120.
 • ณัฐปัณฑ์ เพียรธัญญกรรม, เสริมศรี สันตติ และ เรณู พุกบุญมี. (2564). ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการนอนของเด็กวัยก่อนเรียน ในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารวิจัยทางวิทยศาสตร์สุขภาพ, 15(1), 59-69.
 • Thuy, L.T., Monkong, S., Pookboonmee, R., Leelacharas,S., & Viwatwongkasem, C. (2020). Factors Explaining Medication Adherence of Older Adults with Hypertension: A Cross-sectional Study. Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 24(3), 306-320.
 • Junsawang, C., Jittivadhna, K., Luealamai, S., & Pookboonmee, R. (2019). Multimedia-aided instruction in teaching basic life support to undergraduate nursing students. Advances in Physiology Education, 43(3), 300-305. doi: 10.1152/advan.00106.2018.
 • Thaw, S., Santati ,S., & Pookboonmee, R. (2019). Factors Related to Preventive Behaviors among Parent Caregivers of Children Under Five Years with Acute Respiratory Tract Infection in Myanmar. Makara Journal of Health Research, 23(1), 7-11. doi: 10.7454/msk.v23i1.10152.
 • กตกร ประสารวรณ์, อัจฉรียา ปทุมวัน และ เรณู พุกบุญมี. (2561). ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพเพื่อจัดการความปวดในผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการผ่าตัด. รามาธิบดีพยาบาลสาร, 24(1), 37-50.
 • ดวงพร ชาศรี, เรณู พุกบุญมี และ พิศสมัย อรทัย. (2561). ผลของการเสริมสร้างการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อความมั่นใจในการมีส่วนร่วมดูแลเด็กป่วยของผู้ดูแลก่อนย้ายจากหอผู้ป่วยวิกฤตเด็ก. วารสารพยาบาลทหารบก, 19(3), 234-22.
 • พิชญาภา พาเชื้อ, ทิพวัลย์ ดารามาศ และ เรณู พุกบุญมี. (2561). ผลของการนวดขาและเท้าต่อความปวด อัตราการเต้นของหัวใจ และค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดในทารกเกิดก่อนกำหนดที่ได้รับการเจาะเลือดบริเวณส้นเท้า. รามาธิบดีพยาบาลสาร, 24(3), 279-294.
 • สุพัตรา เผ่าพันธ์, เรณู พุกบุญมี และ ณัฐชัย อนันตสิทธิ์. (2561). การศึกษาเปรียบเทียบผลของการดูดเสมหะแบบระบบเปิดและระบบปิดต่อผลลัพธ์ทางคลินิก และต้นทุนของกิจกรรมการพยาบาลในผู้ป่วยเด็กภาวะวิกฤตที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ. วารสารการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไทย, 5(2), 69-84.
 • Duangdech, W., Patoomwan, A., Pookboonmee, R., Orathai, P., & Rehm, R.S. (2017). A Causal Model of Health Status of Children with Cerebral Palsy. Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 21(4), 291-304.
 • ชลธิชา กุลัดนาม, เรณู พุกบุญมี และ พิศสมัย อรทัย. (2560). ผลของการใช้ขั้นตอนปฏิบัติเพื่อการหย่าเครื่องช่วยหายใจนำโดยพยาบาลต่อระยะเวลาการใช้และความสำเร็จในการหย่าเครื่องหายใจในทารกเกิดก่อนกำหนดที่ใช้เครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดันบวกต่อเนื่องทางจมูก. รามาธิบดีพยาบาลสาร, 23(2), 129-144.
 • สุทธดา ตั้งอยู่ดี, เรณู พุกบุญมี, เสริมศรี สันตติ และ พิศสมัย อรทัย. (2560). ผลการใช้อุปกรณ์การพ่นฝอยละอองยาแบบดัดแปลงต่อผลลัพธ์ทางคลินิคในเด็กอายุ 1-5 ปี ที่เป็นโรคหืด. วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย, 10(2), 174-186.