โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เบญจพร จึงเกรียงไกร
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
อีเมล์ : benchaporn.chu@mahidol.edu
โทร. 02-201-1601
ความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล
1. การศึกษาพยาบาล
อาจารย์ ดร. เพ็ญนภา อุ่นสนิท
รองหัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
อีเมล์ : Pennapa.uns@mahidol.edu
โทร. 02-441-4234 ต่อ 608
ความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล
1. การพยาบาลผู้สูงอายุ
2. การศึกษาพยาบาล
รองศาสตราจารย์ ดร. มณี อาภานันทิกุล
อาจารย์พยาบาล
อีเมล์ : manee.arp@mahidol.edu
โทร. 02-201-1601
ความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล
1. การพยาบาลพื้นฐานและการพยาบาลผู้ใหญ่
2. การสร้างเสริมสุขภาพ
3. การวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาล