โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีสมร ภูมนสกุล
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์
อีเมล์ : srisamorn.phu@mahidol.edu
โทร. 02-201-0750, 0753
ความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล
การพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ์
การวิจัยทางการพยาบาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพรินทร์ สุคนธ์ตระกูล
รองหัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์
อีเมล์ : pairin.suk@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-0753
ความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล
- การพยาบาลมารดาและทารก
- การผดุงครรภ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายลม เกิดประเสริฐ
อาจารย์พยาบาล
อีเมล์ : sailom.ger@mahidol.ac.th
โทร. 02-201-0745
ความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล
รองศาสตราจารย์ พรศรี ดิสรเตติวัฒน์
อาจารย์พยาบาล
อีเมล์ : pornsri.dis@mahidol.edu
โทร. 02-201-0748
ความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล