โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
รองศาสตราจารย์ ดร. เบญจมาภรณ์ บุตรศรีภูมิ
รองหัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
อีเมล์ : benjamaporn.but@mahidol.edu
โทร. 02-201-0603, 0604
ความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล
การพยาบาลผ่าตัด
อาจารย์ ดร. นิภาพร บุตรสิงห์
อาจารย์พยาบาล
อีเมล์ : nipaporn.but@mahidol.edu
โทร. 02-201-0694
ความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล
• การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (อายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์) หอผู้ป่วยวิกฤตอายุรศาสตร์ หอผู้ป่วยโรคหัวใจ หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หอผู้ป่วยศัลยกรรมระบบประสาทและระบบปัสสาวะ
• การวิจัยทางการพยาบาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิชญา ทองโพธิ์
อาจารย์พยาบาล
อีเมล์ : Pichaya.tho@mahidol.edu
โทร. 02-201-2020
ความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล
การพยาบาลฉุกเฉิน การบาดเจ็บและสาธารณภัย
สารสนเทศทางการพยาบาล
รองศาสตราจารย์ ดร. บัวหลวง สำแดงฤทธิ์
อาจารย์พยาบาล
อีเมล์ : bualuang.sum@mahidol.edu
โทร. 02-201-2234
ความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล
การพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง