รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล เครื่องมือ ปี พ.ศ. รหัสอ้างอิง
นิตยา สออารีย์ แบบประเมินบุคลิกภาพของไอน์แซงค์ 100PS
ศิริกัญญา ฤทธิ์แปลก แบบประเมินพฤติกรรมตอบสนองต่อความเจ็บปวด 2529 70PA
ยุพยงค์ ว่องศรี แบบประเมินความกลัวของเด็กที่มีต่อการเจาะเลือด 2529 67RSPB
ศิริลักษณ์ แก้วความครัญ แบบสอบถามความคิดรวบยอดด้านความเจ็บป่วย 2531 97KNI
วารี กังใจ เกณฑ์ประเมินคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่ใส่ท่อหลอดคอทางปาก 2531 98NC
นิตยา สุทธยากร การเผชิญปัญหาและความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วย (ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วย) 2531 99-1CO
นิตยา สุทธยากร การเผชิญปัญหาและความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วย (ข้อมูลส่วนบุคคลของญาติ) 2531 99-2CO
นิตยา สุทธยากร แบบวัดพฤติกรรมการเผชิญปัญหา 2531 99-3CO
นิตยา สุทธยากร ความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วย 2531 99-4CO
นิตยา สุทธยากร แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรมของผู้ป่วยของคาร์นอร์ฟสกี้ 2531 99-5CO
นิยา  สออารีย์ แบบประเมินบุคลิกภาพของไอน์แซงค์ 2532
นิยา  สออารีย์ แบบฟอร์มประเมินความรุนแรงของอาการเวียนศีรษะ 2532 100SS
สุรีย์  เทพศุภรังษิกุล แบบวัดความวิตกกังวลขณะปัจจุบัน 2532 102AN
สุจินตนา  พันธ์กล้า เครื่องมือวัดความเจ็บปวดบริเวณฝีเย็บ 2532 103PA
ฉวีวรรณ  หมอยา แบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับระดับน้ำตาล 2532 104SS
สุกัญญา  ณรงค์วิทย์ แบบวัดความเชื่อด้านสุขภาพ 2532 105-1HB
สุกัญญา ณรงค์วิทย์ แบบวัดการปฏิบัติตนเพื่อการป้องกันรักษากามโรค 2532 105-2HB
วาสนา  ปุรณมณีวิวัฒน์ แบบสอบถามเกี่ยวกับแบบแผนชีวิต 2532 106SC
อุทัยวรรณ  พุทธรัตน์ เกณฑ์การให้คะแนนมโนทัศน์ของความตาย 2532 107KNI
อุไรพร  พงศ์พัฒนาวุฒิ แบบสำรวจความต้องการของญาติของผู้ป่วยในภาวะวิกฤต 2532 109ND
สิระยา  สัมมาวาจ แบบวัดความเหนื่อยหน่าย 2532 110FT
พูลศรี  เหมือนคิด แบบวัดระดับความรู้สึกเจ็บปวดและความทุกข์ทรมาน 2532 111PA
จิราภา  หงษ์ตระกูล แบบสัมภาษณ์ความสามารถในการดูแลตนเอง 2532 113SC
จิราภา หงษ์ตระกูล แบบสอบถามแหล่งประโยชน์ส่วนตัว 2532 113SOC
นิโลบล  กฤษนพันธ์ แบบบันทึกวิธีเผชิญปัญหา 2532 114CO
นิโลบล กฤษนพันธ์ แบบสอบถามภาวะอารมณ์ทุกข์โศก 2532
นิโลบล กฤษนพันธ์ แบบสอบถามภาวะไม่สุขสบาย 2532 114SS
รัชนี  นามจันทรา แบบประเมินความรู้สึกต่อตนเอง 2532 162-2SES
นิโรบล กฤษนพันธ์ แบบสอบถามภาวะอารมณ์ทุกข์โศก 2532 114DP
จอนผะจง  เพ็งจาค แบบวัดความเชื่ออำนาจภายใน-ภายนอกตนด้านสุขภาพ 2533 117HL
จอนผะจง เพ็งจาค แบบวัดความสามารถในการดูแลตนเอง 2533 117SC
อรวรรณ  จุลวงศ์ แบบประเมินการปรับตัวของผู้ป่วยทหารราชการสนามที่ถูกตัดอวัยวะแขนขา 2533 118CO
อรวรรณ จุลวงศ์ แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการตอบสนองความเจ็บป่วย 2533 118KNI
อรวรรณ จุลวงศ์ แบบประเมินความรู้สึกต่อตนเอง 2533 118SES
สนธยา  พิชัยกุล แบบวัดการรับรู้สวัสดิภาพ 2533 120QOL
สนธยา พิชัยกุล แบบวัดความสามารถในการดูแลตนเอง 2533 120SC
นงลักษณ์  นฤวัตร แบบประเมินผลภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวาน 2533 123SS
พิกุล  ตันติธรรม แบบวัดความวิตกกังวล 2533 121AN
บุหงา  ภูชะคราม แบบวัดการเผชิญปัญหาของมารดา 2533 122CO
บุหงา ภูชะคราม แบบสอบถามความผาสุกของครอบครัว 2533 122QOL
นงลักษณ์  นฤวัตร การประเมินการดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน 2533 123SC
นงลักษณ์  นฤวัตร แบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนตัวและประวัติการเป็นโรคเบาหวาน 2533
วิภารัตน์  ยมดิษฐ์ แบบสังเกตพฤติกรรมความรักใคร่ผูกพันระหว่างมารดาและทารก 2533 124-2RL
วิภารัตน์  ยมดิษฐ์ แบบวัดความรู้สึกรักใคร่ผูกพันระหว่างมารดาและทารก 2533 124-1RL
วิภารัตน์  ยมดิษฐ์ แบบวัดความสามารถในการดูแลตนเอง 2533 124SC
อมรา  ภิญโญ แบบสอบถามความรู้ของบิดาในการเลี้ยงดูบุตรวัย 1-3 ปี 2533 126-1KNI
อมรา ภิญโญ เจตคติของบิดาต่อการเลี้ยงดูบุตรวัย 1-3 ปี 2533 126-2KNI
อมรา ภิญโญ บทบาทของบิดาในการเลี้ยงดูบุตรวัย 1-3 ปี 2533
แสงอรุณ  สุขเกษม แบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการรักษา (มะเร็ง) 2533 127-1SS
แสงอรุณ  สุขเกษม แบบบันทึกข้อมูลทางชีวภาพ 2533
แสงอรุณ  สุขเกษม แบบสอบถามความต้องการการได้รับความรู้ คำแนะนำเกี่ยวกับการเจ็บป่วยและการรักษา 2533 127ND
แสงอรุณ สุขเกษม ดรรชนีคุณภาพชีวิต (Quality of life index) 2533 127QOL
บุญจันทร์  วงศ์สุนพรัตน์ ดรรชนีคุณภาพชีวิต 2533 128QOL
บุญจันทร์  วงศ์สุนพรัตน์ การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการรักษา (มะเร็ง) 2533 128SS
บุญจันทร์ วงศ์สุนพรัตน์ ความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วย 2533 128UC
ฑิพาพร  วงศ์หงษ์กุล แบบสอบถามความไม่แน่นอนในความเจ็บป่วย 2533
อินทิมา  ศุภสินธุ์ แบบสอบถามความคาดหวังของผู้ป่วยต่อกิจกรรมการพยาบาล 2533 130HO
อินทิมา  ศุภสินธุ์ แบบสอบถามการรับรู้ของผู้ป่วยต่อกิจกรรมการพยาบาล 2533 130PC
สุรางค์  เปรืองเดช แบบวัดพฤติกรรมเผชิญความเครียด 2533 132CO
สุรางค์ เปรืองเดช แบบสอบถามความร่วมมือในการรักษาโรคความดันโลหิตสูง 2533 132SC
ยุพิณ  ทองสวัสดิ์วงศ์ แบบการวางแผนการพยาบาล 2533 133IP
ยุพิณ ทองสวัสดิ์วงศ์ แบบวัดความพึงพอใจในชีวิต 2533 133QOL
กาญจนา  บุญทับ แบบสอบถามความสามารถในการดูแลตนเอง 2533 137SC
กาญจนา บุญทับ แบบสอบถามพฤติกรรมการสนับสนุนทางสังคม 2533 137SOC
สุทธิศรี  ตระกูลสิทธิโชค แบบวัดความเชื่ออำนาจภายใน-ภายนอกตนด้านสุขภาพ 2533 163HL
สุภาวดี ธนัพประภัศร์ แบบสอบถามความรู้เรื่องโรคลูปัส 2534 148KNI
ขนิษฐา  นาคะ แบบวัดความวิตกกังวลขณะเผชิญ 2534 135-1AN
ขนิษฐา นาคะ แบบวัดความวิตกกังวลแฝง 2534 135-2AN
ขนิษฐา นาคะ ความต้องการข้อมูลก่อนผ่าตัด 2534 135ND
ขนิษฐา นาคะ แบบวัดความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง 2534 135SES
สุวิมล  พนาวัฒนกุล แบบวัดคุณภาพชีวิต 2534 136QOL
สุวิมล  พนาวัฒนกุล แบบวัดความสามารถในการดูแลตนเอง 2534 136SC
สุวิมล พนาวัฒนกุล แบบวัดอัตมโนทัศน์ของผู้สูงอายุ 2534 136SES
ประสบสุข  อินทรักษา แบบวัดความวิตกกังวลขณะเผชิญ 2534 138AN
ประสบสุข อินทรักษา มาตราความพึงพอใจในชีวิต 2534 138QOL
ประสบสุข อินทรักษา แบบสอบถามการปฏิบัติตนในเรื่องต่างๆ 2534 138SC
ประสบสุข อินทรักษา แบบสอบถามความรู้สึกหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง 2534 138SES
อุษา ตรีณัมพงศ์วนิช แบบวัดระดับความเจ็บปวด 2534 157PA
วรวรรณ  เหนือคลอง แบบประเมินความรู้สึกของผู้ป่วย 2534 139PC
วรวรรณ เหนือคลอง ดรรชนีคุณภาพชีวิต (Quality of life index) 2534 139QOL
วรวรรณ เหนือคลอง แบบวัดความสามารถในการดูแลตนเองในผู้ป่วยที่ได้รับรังสีรักษา 2534 139SC
มัลลิกา  ตั้งเจริญ แบบสอบถามการรับรู้ 2534 140PC
มัลลิกา  ตั้งเจริญ แบบวัดความสามารถในการดูแลตนเอง 2534 140SC
อังศุมา  วิทยวีรศักดิ์ แบบวัดความเชื่ออำนาจภายใน-ภายนอกตนด้านสุขภาพ 2534 141HL
อังศุมา  วิทยวีรศักดิ์ แบบสอบถามการได้มีส่วนควบคุมตนเองเกี่ยวกับความเจ็บป่วย และการรักษา 2534 141SC
นิรนาท  วิทยโชคกิติคุณ แบบวัดภาวะสุขภาพ 2534 142HS
นิรนาท  วิทยโชคกิติคุณ แบบวัดความสามารถในการดูแลตนเอง 2534 142SC
นิตยา  ตากวิริยะนันท์ แบบประเมินความรู้สึกของผู้ป่วย 2534 143PC
นิตยา ตากวิริยะนันท์ ดรรชนีคุณภาพชีวิต (Quality of life index) 2534 143QOL
นิตยา ตากวิริยะนันท์ แบบวัดคามสามารถในการดูแลตนเองในผู้ป่วยที่ได้รับรังสีรักษา 2534 143SC
นิตยา  ตากวิริยะนันท์ แบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการรักษา (มะเร็ง) 2534 143SS
วรรณระวี  อัคนิจ แบบวัดความวิตกกังวลขณะเผชิญ 2534 144AN
วรรณระวี อัคนิจ แบบวัดความผาสุก 2534
วรรณระวี อัคนิจ แบบสอบถามการปฏิบัติตนในเรื่องต่างๆ 2534 144QOL
วรรณระวี อัคนิจ แบบวัดความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง 2534 144SES
เกศรินทร์  ศรีสง่า แบบสอบถามการปฏิบัติการดูแลตนเอง 2534 146SC
ชวลี  โฆษิตทาภิวัชน์ แบบวัดภาวะสุขภาพ 2534 147HS
ชวลี โฆษิตทาภิวัชน์ แบบวัดความสามารถในการดูแลตนเอง 2534 147SC
สุภาวดี  ธนัพประภัศร์ แบบสอบถามความรู้เรื่องลูปัส 2534 148KNI
สุภาวดี ธนัพประภัศร์ แบบสอบถามความสามารถในการปฏิบัติการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคลูปัส 2534 148SC
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] Next>>