ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
1 QP-01 (H-00)-63 การเสนอหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตร
2 QP-02 (F-00)-64 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
3 QP-03 (F-00)-65 การบริหารทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ
4 QP-04 (E-00)-63 การคัดเลือกและจ้างอาจารย์พิเศษ (หลักสูตรปริญญาตรี)
5 QP-05 (D-02)-64 การคัดเลือกนักศึกษา (หลักสูตรปริญญาตรี)
6 QP-08 (G-00)-64 การบริการสนับสนุนการศึกษา
7 QP-09 (J-02)-64 การจัดการเรียนการสอน (หลักสูตรปริญญาตรี)
8 QP-09 (H-00) 57 การจัดการเรียนการสอน (ระดับบัณฑิตศึกษาและหลังปริญญา)
9 QP-10 (E-00)-63 การคัดเลือกและดำเนินการเกี่ยวกับสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน (ระดับปริญญาตรี)
10 QP-11 (E-00)-58 การประเมินผล
11 QP-12 (F-00)-63 การสอบรวบยอดสาขาพยาบาลศาสตร์
12 QP-14 (E-00) การปัจฉิมนิเทศ
13 QP-15 (F-00)-63 การจัดกิจการนักศึกษา
14 QP-16 (H-00)-65 การบริหารความเสี่ยง
15 QP-18 (F-00)-65 การบริหารทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุน
16 QP-19 (G-00)-64 การจัดทำและควบคุมเอกสารคุณภาพ
17 QP-22 (H-00)-59 กลวิธีทางสถิติ
18 QP-26 (G-00)-57 การทำวิทยานิพนธ์
19 QP-27 (A-00)-64 วิเทศสัมพันธ์
20 QP-28 (A-00)-64 การให้บริการจัดห้องและเตรียมอุปกรณ์ฯ
21 QP-29 (A-00)-64 หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร
22 QP-30 (A-00)-64 การสร้างข้อสอบและการจัดสอบออนไลน์
ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
1 แบบบันทึกการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR)
2 F-001 (14)-64 คำร้องขอให้ดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารคุณภาพ (DAR)
3 F-007 (10)-65 แบบประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง
5 F-008 (03)-65 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกอาจารยหรือผู้ช่วยอาจารย์
7 F-010 (03) (ประกาศ) รับสมัครอาจารย์_ผู้ช่วยอาจารย์
8 F-010 (04)-65 ประกาศโรงเรียนฯ เรื่องการรับสมัครตำแหน่งอาจารย์และผู้ช่วยอาจารย์
9 F-012 (02)-65 แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกอาจารย์ฯ
10 F-013 (01) แบบฟอร์มประเมินผลการสอนในห้องเรียน
11 F-014 (01) ใบสรุปประเมินผลการคัดเลือกอาจารย์ใหม่
12 F-015 (01) (ประกาศ) ผลการคัดเลือกเพื่อทดลองปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ผู้ช่วยอาจารย์
13 F-016 (01) แบบฟอร์มประวัติส่วนบุคคล
14 F-017 (03) แบบฟอร์มประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่อาจารย์พยาบาล
15 F-018 (02) (หนังสือ) แจ้งการพ้นสภาพการเป็นอาจารย์
16 F-020 (08) เกณฑ์องค์ประกอบของคณะกรรมการหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
17 F-021 (04) เกณฑ์องค์ประกอบของคณะกรรมการหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
18 F-023 (06) ป_ตรี แบบฟอร์มตารางสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
19 F-027 (05) แบบฟอร์มการจัดนักศึกษาตามสถานที่ฯ ป_บัณฑิต
20 F-027 (07) ป_ตรี  แบบฟอร์มการจัดนักศึกษาตามสถานที่ฯ
21 F-028 (00)-64_วุฒิบัตร แบบฟอร์มรายงานผลการเรียนรายวิชา
22 F-028 (12) ป_ตรี  แบบฟอร์มรายงานผลการเรียนรายวิชา
23 F-029 (06) แบบฟอร์มแผนดำเนินการสอบรวบยอด สาขาพยาบาลศาสตร์
24 F-030 (14) แบบประเมินความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา เฉพาะทาง
25 F-032 (03) ประกาศโรงเรียนฯ กำหนดการสอบรวบยอด สาขาพยาบาลศาสตร์
26 F-033 (05) ป_ตรี การเสนอผลการศึกษาเพื่อขออนุมัติปริญญา ประจำปีการศึกษา
27 F-035 (05) แบบสำรวจความต้องการในการศึกษาดูงานฝึกอบรม_ประชุม_สัมมนาของอาจารย์พยาบาล และสายสนับสนุน
28 F-036 (06) เอกสารสรุปความต้องการในการฝึกอบรม_ประชุม_สัมมนาของอาจารย์พยาบาลและสายสนับสนุน
29 F-039 (03) แบบฟอร์มรายชื่อผู้เข้าอบรม_ประชุม_สัมมนา (สำหรับบุคคลภายนอก)
30 F-040 (02) แบบฟอร์มกำหนดการอบรม_ประชุม_สัมมนา
31 F-041 (04) แบบฟอร์มประเมินผลการอบรม_ประชุม_สัมมนา
32 F-042 (04) (หนังสือ) แจ้งวันกลับจากศึกษาดูงานฝึกอบรม_ประชุม_สัมมนา
33 F-043 (03) ใบรับรองผ่านการศึกษา_ดูงาน_ฝึกอบรม_ประชุม_สัมมนา
34 F-044 (28)-65 ป_ตรี รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) หมวดศึกษาทั่วไป
35 F-044 (28)-65 Bachelor_TQF3 Course Specification (General)
  F-044 (28)-65 ป_ตรี รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) หมวดวิชาเฉพาะ
  F-044 (28)-65 Bachelor_TQF3 Course Specification (Specific)
36 F-045 (00)-64_วุฒิบัตร แบบฟอร์มแผนฯ ปฏิบัติในห้องปฏิบัติการพยาบาลฯ
37 F-045 (05) ป_ตรี แบบฟอร์มแผนฯ รายเนื้อหา–ปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการพยาบาล
38 F-046 (00)-64_วุฒิบัตร แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนฯ บรรยาย
39 F-047 (00)-64_วุฒิบัตร แบบฟอร์มแผนฯ  สัมมนาหรือประเด็นฟื้นฟูวิชาการฯ
40 F-047 (08) แบบฟอร์มแผนฯ รายเนื้อหา - สัมมนา_อภิปรายกลุ่มย่อย_บัณฑิตศึกษา
41 F-047 (11)-64 ป_ตรี แบบฟอร์มแผนฯ รายเนื้อหา-สัมมนา อภิปรายกลุ่มย่อย
42 F-048 (05) แบบฟอร์มแผนฯ รายเนื้อหา-PBL (คู่มืออาจารย์)_บัณฑิตศึกษา
43 F-048 (07) ป_ตรี แบบฟอร์มแผนฯ รายเนื้อหา-PBL (คู่มืออาจารย์)
44 F-049 (00)-64_วุฒิบัตร แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนฯ ฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม
45 F-049 (07) แบบฟอร์มแผนฯ รายเนื้อหา-ฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม_บัณฑิตศึกษา
46 F-049 (09) ป_ตรี แบบฟอร์มแผนฯ รายเนื้อหา-ฝึกปฏิบัติในคลินิกหรือภาคสนาม
47 F-054 (05) แบบฟอร์มส่งวิเคราะห์ข้อสอบ
48 F-056 (04)-63 เกณฑ์การคัดเลือก ประเมินสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน
49 F-057 (02) (คำสั่ง) แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสอบรวบยอด
50 F-058 (02) ประกาศ รายชื่อนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดีที่สอบผ่านการสอบรวบยอดฯ
51 F-059 (03)-63 ขอส่งรายนามอาจารย์ตั้งเป็นกรรมการเข้าศึกษาหลักสูตรป_ตรี
52 F-060 (04) ประกาศ รายชื่อนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดีที่ต้องสอบแก้ตัวฯ
53 F-061 (03)-63 ประกาศโรงเรียนฯ กำหนดการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่
54 F-063 (04)-63 แบบฟอร์มข้อมูลนักศึกษาสอบสัมภาษณ์
55 F-064 (08)-64 แบบฟอร์มบันทึกการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรป_ตรี
56 F-065 (03) แบบฟอร์มรับรายงานนักศึกษา_บัณฑิต
57 F-065 (05) ป_ตรี แบบฟอร์มรับรายงานนักศึกษา
58 F-071 (05)-64 แบบฟอร์มการเสนอโครงการ
59 F-074 (02) แบบฟอร์มรายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ของนักศึกษา ป_โท
60 F-075 (02) แบบฟอร์มข้อมูลนักศึกษาประกอบการสอบสัมภาษณ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
61 F-076 (03) แบบฟอร์มบันทึกการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต
62 F-085 (04)-63 ป_ตรี ขอเสนอรายนามอาจารย์พิเศษ
63 F-086 (04)-63 ป_ตรี ทะเบียนรายนามอาจารย์พิเศษที่ผ่านการประเมิน
64 F-088 (05)-63 ป_ตรี ขออนุมัติอาจารย์พิเศษ
65 F-089 (02) (หนังสือ) ขออนุมัติค่าตอบแทนสำหรับอาจารย์พิเศษต่างคณะฯ
66 F-094 (03)-51 รายชื่อนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี
67 F-096 (06) ใบเข้าศึกษาในประเภทวิชาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
68 F-097 (02) แบบฟอร์มรายชื่อนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
69 F-098 (02) แบบฟอร์มโครงการกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
70 F-101 (03) (หนังสือ) ขอเชิญอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาพยาบาล
71 F-102 (02) แบบฟอร์มลงทะเบียนการปฐมนิเทศนักศึกษา โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
72 F-105 (03) แบบฟอร์มรายนามผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต...
73 F-107 (03) (หนังสือ) ขอนุมัติวิทยากร_ขอเชิญวิทยากร (นอกสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล)
74 F-108 (03) (หนังสือ) ขอเชิญเป็นเกียรติในพิธีปัจฉิมนิเทศ
75 F-111 (03) (หนังสือ) ขอนุมัติวิทยากร_ขอเชิญวิทยากร (สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล)
76 F-112 (11)-64 แบบฟอร์มการขอใช้ห้องเรียน ห้องประชุมและโสตฯ
77 F-113 (04) แบบฟอร์มการขอใช้อุปกรณ์ฝึกทักษะทางคลินิก 
78 F-114 (05) แบบฟอร์มการขอใช้บริการ  ห้องคอมพิวเตอร์  ศูนย์การเรียนรู้
79 F-115 (06)-64 ตารางการจองห้องเรียน 
80 F-116 (04)-64 ตารางการใช้ห้องประจำสัปดาห์
81 F-119 (05)-64 บันทึกการบำรุงรักษา
82 F-120 (03) ตารางการเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ประจำวัน
83 F-121 (07)-64 แบบฟอร์มการส่งงานพิมพ์
84 F-122 (04)-64 ประกาศขอเปลี่ยนแปลงของเรียน-ห้องประชุม
85 F-124 (04)-63 แบบฟอร์มรายชื่อสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน
86 F-128 (04) แผนงานกิจกรรมเสริมหลักสูตรประจำปีงบประมาณ
87 F-131 (05) แบบฟอร์มประเมินผลการจัดโครงการ_กิจกรรม_การอบรม
88 F-132 (07) (คำสั่ง) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา
89 F-133 (05) (ประกาศ) การสมัครขอรับทุนการศึกษา
90 F-135 (03) แบบประวัติผู้ขอทุนการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
91 F-136 (02) (ประกาศ) แจ้งรายนามผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา
92 F-146 (04)-64 แบบฟอร์มเบิกวัสดุสำนักงาน งานบ้าน และแบบพิมพ์
93 F-151 (04) แบบฟอร์มประเมินผู้รับจัดหา (เฉพาะครุภัณฑ์)
94 F-153 (05)-64 แบบสำรวจความต้องการหนังสือ ตำรา วารสาร
95 F-154 (03)-64 หนังสือขอเสนอรายชื่อหนังสือ ตำรา วารสาร
96 F-157 (07)-64 ใบอนุญาตให้สอบโครงร่าง_สอบวิทยานิพนธ์
97 F-158 (05) แบบประเมินการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
98 F-159 (05) แบบประเมินการสอบวิทยานิพนธ์
99 F-160 (08) แผนการตรวจติดตามคุณภาพภายในประจำปี
100 F-162 (10) แบบรายงานผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
101 F-163 (12) แบบรายงานข้อร้องเรียนของลูกค้า
102 F-164 (05) ทะเบียนควบคุมข้อร้องเรียนของลูกค้า
103 F-170 (04) ป_ตรี_แบบฟอร์มแผนการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
104 F-171 (02) แบบฟอร์มแผนการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบันฑิต
105 F-172 (04) (หนังสือ) ขออาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาพยาบาลปีที่ 1
106 F-175 (08) แบบฟอร์มการสร้างข้อสอบ
107 F-176 (07) (หนังสือ) ยืนยันการตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน
108 F-177 (00)-64 แบบประเมินสถานที่ฝึกปฏิบัตงานโดยนักศึกษา_T (เฉพาะ RANS 482)
109 F-177 (07)-63 แบบประเมินสถานที่ฝึกปฏิบัตงานโดยนักศึกษา
110 F-181 (07) ตารางการจัดกลุ่มการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ประจำปี
111 F-183 (04) ใบประวัตินักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
112 F-184 (03) ปริญญาตรี_(หนังสือ) เสนอผลการศึกษาเพื่อขออนุมัติปริญญาให้นักศึกษา
113 F-185 (02)-65 แบบบันทึกการปฐมนิเทศอาจารย์และผู้ช่วยอาจารย์ใหม่
114 F-186 (04) คำสั่งโรงเรียนฯ แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสอบรวบยอดฯ
115 F-187 (02)-64 หนังสือขออนุมัติจัดหาหนังสือ ตำรา วารสาร
116 F-188 (01) ประวัติบุคคล
117 F-192 (06) กำหนดการตรวจติดตาม ประจำปี
118 F-194 (03) (หนังสือ) ขอความร่วมมือส่งรายชื่อผู้เข้าอบรม_ประชุม_สัมมนา
119 F-195 (04) หนังสือ) ขอเชิญเข้าอบรม_ประชุม_สัมมนา
120 F-196 (04) (หนังสือ) นำส่งรายชื่อผู้ผ่านการอบรม_ประชุม_สัมมนา ประจำเดือน
121 F-197 (02) แบบฟอร์มรับรองการสำเร็จการอบรม_ประชุม_สัมมนา
122 F-198 (06) ผังการออกข้อสอบ
123 F-199 (03) ทะเบียนควบคุมเอกสารอ้างอิง
124 F-201 (07) (หนังสือ) ขอเชิญประชุมทบทวนระบบคุณภาพการศึกษา
125 F-202 (01) (หนังสือ) ขอเชิญ_ขออนุมัติวิทยากร
126 F-203 (06)-64 ทะเบียนประวัติการจัดทำ ทบทวน แก้ไข F F-053 F-053-1
127 F-204 (02) (หนังสือ) ขออนุมัติเบิกเงินค่าสอนพิเศษ
128 F-207 (01) ใบบันทึกประวัติอาจารย์พิเศษ
129 F-208 (02) ทะเบียนรายชื่อผู้รับจัดหาที่มีคุณสมบัติ (AVL)
130 F-209 (03) แบบสอบถามผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ของผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อติดตามผลโครงการการพัฒนาบุคลากร
131 F-210 (04) แบบสอบถามเพื่อติดตามผลโครงการพัฒนาบุคลากร (ผู้เข้าร่วมโครงการ)
132 F-211 (04)-64 บันทึกประวัติการซ่อม
133 F-212 (03)-63 ป_ตรี หนังสือ ขอเชิญสอน (ภายนอก) 
134 F-213 (01) (หนังสือ) ขออนุมัติเบิกเงินค่าสอนพิเศษ
135 F-214 (01) (หนังสือ) ขออนุมัติอาจารย์พิเศษมาสอน
136 F-215 (03) ใบแจ้งผลการดำเนินการตามคำร้องเรียน
137 F-216 (04)-64 ขอสำรวจความต้องการพัสดุฯ ประจำปีงบประมาณ
138 F-217 (01) (หนังสือ) นำส่งข้อมูลการสำรวจความต้องการพัสดุ_ตำรา_วารสาร  ประจำปีงบประมาณ
139 F-218 (03)-65 แจ้งผลการเข้าร่วมประชุมหรือฝึกอบรมฯ
140 F-219 (01) (หนังสือ) ขอรับการพิจารณาเพื่ออนุมัติทุนสนับสนุนการไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
141 F-220 (01) (หนังสือ) ขอความคิดเห็นพร้อมลงนามในโครงการศึกษาดูงานฝึกอบรมประชุมสัมมนา ณ ต่างประเทศ
142 F-221 (03) (หนังสือ) ขออนุมัติลาศึกษาดูงาน ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
143 F-222 (00) (หนังสือ) ขออนุมัติลาประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ
144 F-223 (00) (หนังสือ) แจ้งวันเดินทาง
145 F-224 (00) (หนังสือ) ขอความคิดเห็นพร้อมลงนามในรายงานการศึกษา_ดูงาน ณ ต่างประเทศ
146 F-225 (10) แบบฟอร์มสรุปผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
147 F-226 (06) แบบฟอร์มสรุปผลการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษา (ยกเลิก)
148 F-227 (03) ใบสรุปข้อร้องเรียนของลูกค้า
149 F-228 (01) (หนังสือ) ขออนุมัติลาศึกษาต่อ
150 F-229 (02) (หนังสือ) ขยายเวลาศึกษาต่อ
151 F-230 (01)  (หนังสือ) ขออนุมัติลาเพื่อทำวิทยานิพนธ์
152 F-232 (02) (หนังสือ) แจ้งวันกลับเข้าปฏิบัติงาน
153 F-234 (05) แบบฟอร์มนำส่งเล่มวิทยานิพนธ์_สารนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ให้แก่หลักสูตรฯ
154 F-235 (04) แบบฟอร์มการส่งเครื่องมือวิจัย
155 F-236 (03) ขอเสนอรายนามผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
156 F-237 (04) ตารางตรวจสอบการบำรุงรักษา
157 F-238 (04) แบบฟอร์มการยืม-คืนอุปกรณ์ฝึกภาคสนาม
158 F-240 (04)-65 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสร้างและพิจารณาข้อสอบรวบยอด
159 F-241 (07)-65 ป_ตรี_สรุปผลการศึกษาประจำภาค..
160 F-248 (03)-65 เข้ารับการประชุมหรืออบรม
161 F-249 (03)-65 หนังสือเรื่อง ขอส่งผู้เข้าร่วมประชุมหรืออบรม
162 F-250 (00) สถานภาพและความต้องการในการศึกษาต่อของอาจารย์
163 F-251 (02) แบบบันทึกการพบนักศึกษา
164 F-252 (01) เกณฑ์องค์ประกอบของคณะกรรมการหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้น
165 F-253 (00) สถานภาพและความต้องการในการศึกษาต่อระดับ โท - เอก ของบุคลากรพยาบาล
166 F-254 (00) แผนพัฒนาอาจารย์ เพื่อศึกษาระดับปริญญาเอก
167 F-255 (00) แผนพัฒนาบุคลากรพยาบาล เพื่อศึกษาระดับปริญญาโท – เอก
168 F-257 (00) ความต้องการในการพัฒนาความเชี่ยวชาญของอาจารย์และพยาบาล ณ ต่างประเทศ
169 F-258 (00) แผนพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยการฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ_ในประเทศของบุคลากร
170 F-259 (04) แบบฟอร์มรายนามอาจารย์ที่จะประเมินประสิทธิภาพการสอน_บัณฑิตศึกษา
171 F-259 (06) ป_ตรี_แบบฟอร์มรายนามอาจารย์ที่จะประเมินประสิทธิภาพการสอน
172 F-261 (03) ป_ตรี_รายชื่อนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต กลุ่มย่อย PBL
173 F-262 (01) แบบฟอร์มการเสนอขออนุมัติเขียนวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทย
174 F-263 (03) (หนังสือ) ขอเชิญเป็นกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์_สารนิพนธ์
175 F-264 (02) แบบบันทึกความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์
176 F-265 (00) แบบประเมินผลโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
177 F-266 (00) เกณฑ์องค์ประกอบของคณะกรรมการหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
178 F-267 (00) Doctor of  Philosophy in Nursing (International and Collaborative with foreign University Program)
179 F-268 (00) (หนังสือ) ขอแสดงความยินดี
180 F-269 (00) (หนังสือ) ขออนุมัติลาศึกษา_ดูงาน_ฝึกอบรม_ประชุม_เสนอผลงานวิชาการ_สัมมนา
181 F-270 (01)-65 ใบสมัครคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์
182 F-271 (00) แบบมอบหมายงาน
183 F-272 (02) แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลงการใช้ห้องเรียน ห้องประชุมและโสตทัศนูปกรณ์
184 F-273 (00)-64_วุฒืบัตร แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์
185 F-273 (06) แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์
186 F-273 (09) ป_ตรี_แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์
187 F-274 (03)-64 แบบฟอร์มส่งงานโรเนียว ถ่ายเอกสาร
188 F-275 (01) แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์_บัณฑิตศึกษา,เฉพาะทาง
189 F-275 (05) ป_ตรี_แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
190 F-276 (01) แบบฟอร์มการวิพากษ์ข้อสอบ
191 F-277 (01) แบบฟอร์มขอจัดชุดเอกสาร
192 F-278 (14)-64 ป_ตรี รายงานผลการดำเนินการของรายวิชาฯ (มคอ5)
193 F-279 (12)-64 ป_ตรี รายงานผลการดำเนินการของรายวิชาประสบการณ์ภาคสนามฯ (มคอ6)
194 F-280 (00) แบบฟอร์มรายงานคุณภาพข้อสอบ
195 F-281 (00) แบบฟอร์มบันทึกการขอทำสำเนาข้อสอบจากคลังข้อสอบ
196 F-282 (05)-65 ป_ตรี สารบัญแฟ้มวิชา
197 F-283 (02)-65 แบบประเมินความคิดเห็นต่อทรัพยากรทางการศึกษา
198 F-284 (01) รูปแบบการจัดห้องเรียน (สำหรับการจัดการเรียนการสอนทักษะทางคลินิกในห้องเรียน)
199 F-285 (01) หนังสือขอจองห้องฝึกทักษะทางคลินิก หรือขอจองห้องฝึกปฏิบัติฯ
200 F-286 (01) รูปแบบการจัดห้องเรียน (กรณีการจัดการเรียนการสอนในห้อง Skill Lab) 
201 F-287 (01) แบบฟอร์มการสร้างสถานการณ์จำลอง
202 F-288 (01) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องฝึกทักษะฯ 
203 F-289 (02)-64 แบบฟอร์มการส่งย่อยทำลายเอกสาร
204 F-291 (01)-64 แบบฟอร์มการจองรถรับส่งไป-กลับโรงเรียน ศาลายา
205 F-292 (01)-64 สรุปตารางการใช้รถประจำวันโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
206 F-293 (01) ป_ตรี สรุปข้อเสนอแนะจากรายงานผล...มคอ 5 และ มคอ 6
207 F-294 (00)-64 แบบประเมินความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ_T (เฉพาะ RANS 482)
208 F-294 (02) ป_ตรี แบบประเมินความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ
209 F-295 (01)-64_วุฒิบัตร แบบประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
210 F-296 (01) ป_ตรี แบบฟอร์มรายงานผลการสอบและวิเคราะห์ข้อสอบ
211 F-297 (00) ป_ตรี คำสั่งโรงเรียนฯ แต่งตั้งประธานวิชา 
212 F-298 (01) คำสั่งโรงเรียนฯ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประมวลผลการสอบรวบยอด
213 F-299 (00) คำสั่งโรงเรียนฯ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุมสอบรวบยอด
214 F-300 (01) ผลสอบความรู้รวบยอดสาขาพยาบาลศาสตร์
215 F-301 (00)-63 ใบลงเวลาปฏิบัติงานของอาจารย์พิเศษ
216 F-302 (00)-63 หนังสือ ขอความร่วมมือทบทวน-รายชื่อสถานที่ฝึกปฏิบัติงานเพื่อจัดทำ MOU
217 F-303 (00)-63 แบบฟอร์มทบทวน-เสนอรายชื่อสถานที่ฝึกปฏิบัติเพื่อจัดทำ MOU
218 F-304 (00)-63 หนังสือ โปรดพิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจ
219 F-305 (00) -63 หนังสือ ขอส่งร่างบันทึกความเข้าใจเพื่อพิจารณา
220 F-306 (00)-63 โปรดพิจารณา ลงนามบันทึกความเข้าใจ
221 F-307 (00)-63 โปรดพิจารณา ลงนามบันทึกความเข้าใจ (สถาบันแหล่งฝึก)
222 F-308 (01)-65 หนังสือ ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
223 F-309 (00)-64 หนังสือ ขออนุมัติหลักการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
224 F-310 (01)-64 หนังสือ ขออนุมัติหลักการในการจัดหา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
225 F-311 (00)-64 หนังสือขออนุมัติซื้อ-จัดหา
226 F-312 (00)-64 หนังสือขอให้สำรวจทรัพย์สินถาวร
227 F-313 (00)-64 หนังสือขอส่งข้อมูลผลการสำรวจทรัพย์สินถาวร ประจำปีงบประมาณ
228 F-314 (00)-64 หนังสือขอแทงจำหน่าย-โอนครุภัณฑ์ 
229 F-315 (00)-64 แบบแจ้งซ่อม ขอเพิ่ม เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ ครุภัณฑ์
230 F-316 (00)-64 แบบฟอร์มการขอใช้บริการรถยนต์
231 F-317 (00)-64 ประกาศโรงเรียน-รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนฯ ในต่างประเทศ
232 F-318 (00)-64 Application Form Outbound
233 F-319 (00)-64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
234 F-320 (00)-64 Assessment Form of Exchange Nursing Student Year
235 F-321 (00)-64 ประกาศรายนามนักศึกษาที่ได้รับทุนแลกเปลี่ยน
236 F-322 (00)-64 แบบฟอร์มยืนยันการรับทุนโครงการแลกเปลี่ยนฯ
237 F-323 (00)-64 แบบประเมินความพึงพอใจก่อนเดินทาง
238 F-324 (00)-64 แบบประเมินความพึงพอใจหลังเดินทางกลับ
239 F-325 (00)-64 A Tentative Schedule for
240 F-326 (00)-64 แบบสำรวจความพึงพอใจโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
241 F-327 (00)-64 แบบประเมินความพึงพอใจโครงการรับนัก
242 F-328 (00)-64 แบบฟอร์มขอคำปรึกษาในการไปศึกษาต่อ
243 F-329 (00)-64 เอกสารสำแดง สำหรับกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรฯ
244 F-365 (00)-64 แบบฟอร์มบันทึกคะแนนการสัมภาษณ์ฯ
245 F-369 (00)-65 แบบประเมินความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
246 F-370 (00)-65 ประกาศโรงเรียนฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสอบสอนในตำแหน่งอาจารย์ฯ 
247 F-371 (00)-65 ประกาศโรงเรียนฯ ผลการคัดเลือกผู้สมัครในตำแหน่งอาจารย์ฯ
248 F-372 (00)-65 หนังสือเรื่อง ขอทาบทามการโอนย้ายบุคลากรในสังกัด
249 F-373 (00)-65 หนังสือเรื่อง ขอโอนย้ายตำแหน่งและอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 
250 F-374 (00)-65 รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนพัฒนาอาจารย์หรือผู้ช่วยอาจารย์
251 F-375 (00)-65 ประกาศโรงเรียนฯ เรื่อง รายนามผู้ได้รับทุนการศึกษาต่อฯ
252 F-376 (00)-65 หนังสือเรื่อง ขอแจ้งวันเดินทางกลับประเทศไทยชั่วคราว
253 F-377 (00)-65 แจ้งวันกลับจากลาศึกษาในหรือต่างประเทศ
254 F-378 (00)-65 รายชื่อนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต  กลุ่มย่อยวิเคราะห์กรณีศึกษา
255 F-379 (00)-65  สรุปสัดส่วนจำนวนพยาบาลวิชาชีพสอนภาคปฏิบัติต่อจำนวนอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา
256 F-380 (00)-65  แผนดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ประจำปีงบประมาณ
257 F-381 (00)-65  แบบรายงานผลการจัดการความเสี่ยงของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
258 F-382 (00)-65  แบบวิเคราะห์เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Incident Occurrence Report) ในการปฏิบัติงาน
259 QP-03 RAMAHR046_V3 แบบขอเปลี่ยนตำแหน่งพนักงาน
260 QP-03 RAMAHR157 แบบฟอร์มจองตั๋วโดยสารเครื่องบิน (BOOKING FORM)
261 QP-03 ตัวอย่าง RAMAHC005_V4doc แบบเสนอขอให้ดำเนินการเกี่ยวกับกรอบอัตรากำลัง
262 QP-03 ตัวอย่าง RAMAHC021 ขออนุมัติบรรจุบุคลากร
263 QP-03 ตัวอย่าง RAMAHR011 แบบเสนอขอกำหนดตำแหน่งอาจารย์
264 QP-03 ตัวอย่าง RAMAHR038 แบบรายงานผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
265 QP-03 ตัวอย่าง RAMAHR044 ขอปรับคุณวุฒิพร้อมทั้งเปลี่ยนตำแหน่งและเปลี่ยนประเภทการจ้างบุคลากร
266 QP-03 ตัวอย่าง RAMAHR058 รายงานความก้าวหน้าการศึกษาฯ (แบบ ทค1)
267 QP-03 ตัวอย่าง RAMAHR065 หนังสือขออนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยลาไปศึกษาหรือฝึกอบรม
268 QP-03 ตัวอย่าง RAMAHR066 พนักงานมหาวิทยาลัยขออนุมัติขยายเวลา  เปลี่ยนแปลงฯ
269 QP-03 ตัวอย่าง RAMAHR068 หนังสือขออนุมัติให้บุคลากรไปพัฒนาความรู้ภายในประเทศ
270 QP-03 ตัวอย่าง RAMAHR069 หนังสือเรื่องขออนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปประชุมฯ ณ ต่างประเทศ
271 QP-03 ตัวอย่าง RAMAHR070 หนังสือเรื่อง ข้าราชการหรือลูกจ้าง ขออนุมัติลาไปประชุมฯ
272 QP-03 ตัวอย่าง RAMAHR071 หนังสือเรื่องพนักงานมหาวิทยาลัยขออนุมัติเปลี่ยนแปลงฯ ไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ
273 QP-03 ตัวอย่าง RAMAHR072 หนังสือเรื่อง ข้อราชการหรือลูกจ้างขออนุมัติเปลี่ยนแปล.ฯ ไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ
274 QP-03 ตัวอย่าง RAMAHR073 รายงานการประชุมฯ ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
275 QP-03 ตัวอย่าง RAMAHR179 หนังสือเรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการไปพัฒนาความรู้ภายในประเทศ
276 QP-03 ตัวอย่าง แบบฟอร์มคณะฯ หนังสือเรื่อง ขออนุมัติทุนอุดหนุนฯ เพื่อไปศึกษาฯ
277 QP-03 ตัวอย่างฟอร์มคณะฯ หนังสือเรื่องขออนุมัติทุนอุดหนุนจากคณะฯ เพื่อเดินทางไปประชุมฯ ณ ต่างประเทศ
278 QP-03 ฟอร์มคลัง FN003 ขออนุมัติหลักการค่าใช้จ่าย
279 QP-09 rev01 ฟอร์มคณะ แบบรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชา
280 QP-18 ตัวอย่าง RAMAHC005_V4doc แบบเสนอขอให้ดำเนินการเกี่ยวกับกรอบอัตรากำลัง
281 QP-18 ตัวอย่าง RAMAHC021 ขออนุมัติบรรจุบุคลากร
282 QP-18 ตัวอย่าง RAMAHC021 ขออนุมัติบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยคณะฯdocx
283 QP-18 ตัวอย่าง RAMAHR016 แบบประเมินสอบสัมภาษณ์
284 QP-18 ตัวอย่าง RAMAHR017_V1doc แบบประเมินผลการทดสอบภาคปฏิบัติ
285 QP-18 ตัวอย่าง RAMAHR038 แบบรายงานผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
286 QP-18 ตัวอย่าง RAMAHR068 หนังสือขออนุมัติให้บุคลากรไปพัฒนาความรู้ภายในประเทศ
287 QP-18 ตัวอย่าง RAMAHR069 หนังสือเรื่อง ขออนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปประชุมฯ ณ ต่างประเทศ
288 QP-18 ตัวอย่าง RAMAHR070 หนังสือเรื่อง ข้าราชการหรือลูกจ้าง ขออนุมัติลาไปประชุมฯ
289 QP-18 ตัวอย่าง RAMAHR071 หนังสือเรื่อง พนักงานมหาวิทยาลัยขออนุมัติเปลี่ยนแปลงฯ ไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ
290 QP-18 ตัวอย่าง RAMAHR072 หนังสือเรื่อง ข้อราชการหรือลูกจ้างขออนุมัติเปลี่ยนแปล.ฯ ไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ
291 QP-18 ตัวอย่าง RAMAHR073 รายงานการประชุมฯ ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
292 QP-18 ตัวอย่าง RAMAHR179 หนังสือเรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการไปพัฒนาความรู้ภายในประเทศ
293 QP-18 ตัวอย่าง ฟอร์มคณะฯ หนังสือเรื่อง ขออนุมัติทุนอุดหนุนจากคณะฯ เพื่อเดินทางไปประชุมฯ ณ ต่างประเทศ
294 QP-19 ตัวอย่าง แบบฟอร์มระเบียบปฏิบัติ (QP: Qualtiy Procedure)
295 QP-19 ตัวอย่าง แบบฟอร์มวิธีปฏิบัติ (WI: Work Instruction)
     
289 F-044 (01)-64 วุฒิบัตร_รายละเอียดของรายวิชา (Course specification)
290 F-045 (00)-64_วุฒิบัตร แบบฟอร์มแผนฯ ปฏิบัติในห้องปฏิบัติการพยาบาลฯ
291 F-046 (00)-64_วุฒิบัตร แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนฯ บรรยาย
292 F-047 (00)-64_วุฒิบัตร แบบฟอร์มแผนฯ  สัมมนาหรือประเด็นฟื้นฟูวิชาการฯ
293 F-049 (00)-64_วุฒิบัตร แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนฯ ฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม
294 F-273 (00)-64_วุฒืบัตร แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์
295 F-295 (01)-64_วุฒิบัตร แบบประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
296 F-336 (00)-64 เกณฑ์องค์ประกอบคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
297 F-337 (00)-64 รายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมฯ
298 F-338 (00)-64 แบบฟอร์มลงทะเบียนการปฐมนิเทศผู้เข้าฝึกอบรม
299 F-339 (00)-64 ประวัติบุคคล (Curriculum Vitae)
300 F-340 (00)-64 แบบฟอร์มแผนการจัดการศึกษาประจำปี ปีการศึกษา
301 F-341 (00)-64 แบบฟอร์มตารางสอนหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร
302 F-342 (00)-64 บัญชีรายชื่อสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน
303 F-343 (00)-64 แบบฟอร์มรายชื่อสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน
304 F-344 (00)-64 หนังสือขอเสนอรายนามอาจารย์พิเศษ (วุฒิบัตร)
305 F-345 (00)-64 แบบฟอร์มลงเวลาฝึกปฏิบัติในคลินิกหรือภาคสนามฯ
306 F-346 (00)-64 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (IOR)
307 F-347 (00)-64 แบบฟอร์มรับรายงานผู้เข้าฝึกอบรม
308 F-348 (00)-64 แบบฟอร์มการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิจัย
309 F-349 (00)-64 แบบรายงานความก้าวหน้าการทำโครงการวิจัย
310 F-350 (00)-64 แบบฟอร์มกำหนดการสอบโครงร่างวิจัยและคณะกรรมการสอบโครงร่างวิจัย
311 F-351 (00)-64 แบบฟอร์มผลการสอบโครงร่างวิจัย
312 F-352 (00)-64 แบบฟอร์มรับทราบผลการสอบโครงร่างวิจัย
313 F-353 (00)-64 แบบฟอร์มแบบประเมินการสอบโครงร่างวิจัย
314 F-354 (00)-64 แบบฟอร์มสรุปประเด็นและผลการแก้ไขโครงการวิจัย
315 F-355 (00)-64 แบบฟอร์มอนุมัติหัวข้อและให้ทำวิจัย
316 F-356 (00)-64 แบบฟอร์มการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการวิจัย
317 F-357 (00)-64 แบบฟอร์มคำร้องขอเชิญผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
318 F-358 (00)-64 แบบฟอร์มกำหนดการสอบโครงการวิจัยและคณะกรรมการฯ
319 F-359 (00)-64 แบบฟอร์มผลการสอบโครงการวิจัย
320 F-360 (00)-64 แบบฟอร์มรับทราบผลการสอบโครงการวิจัย
321 F-361 (00)-64 แบบฟอร์มแบบประเมินการสอบโครงการวิจัย
322 F-362 (00)-64 แบบฟอร์มสรุปประเด็นและผลการแก้ไขโครงการวิจัย
323 F-363 (00)-64 แบบฟอร์ม turnitin originality report
324 F-364 (00)-64 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ลำดั รายการ ดาวน์โหลด
1 WI-001 (E-00)-64 วิธีกำหนดหมายเลขและสถานะของเอกสารระบบคุณภาพ
2 WI-003 (C-00)-57 วิธีการสร้างชุดข้อสอบ
3 WI-004 (C-00)-57 การส่งพิมพ์และรับข้อสอบ
4 WI-005 (C-00)-57 วิธีการจัดพิมพ์ข้อสอบ
5 WI-006 (D-00)-57 วิธีการคุมสอบ
6 WI-007 (D-00)-57 การประเมินผลภาคปฏิบัติของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
7 WI-014 (D-00)-57 การประเมินผลภาคทฤษฎีของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
8 WI-016 (D-00)-63 เกณฑ์การตัดสินการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี
9 WI-020 (C-00)-63 วิธีรับรายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์หลักสูตรปริญญาตรี
10 WI-030 (D-00)-63 วิธีการสอบสัมภาษณ์หลักสูตรปริญญาตรี
11 WI-031 (F-00)-63 แนวปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (ปริญญาตรี)
12 WI-032 (C-00)_63 วิธีพิจารณาทบทวนแผนการจัดการเรียนการสอน (ปริญญาตรี)
13 WI-041 (C-00)-63 การพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย (ปริญญาตรี)
14 WI-043 (B-00) 63 การจัดตารางสอน (ปริญญาตรี)
15 WI-051 (A-00)-64  วิธีการจัดทำข้อสอบแบบเลือกตอบในระบบ Moodle 
16 WI-052 (A-00) วิธีการจัดทำข้อสอบแบบเขียนตอบในระบบ Moodle 
17 WI-053 (A-00) วิธีการคุมสอบออนไลน์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
Thai