คณะกรรมการบริหารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์
รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ อารีเอื้อ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ อารีเอื้อ
รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหาร วิจัยและนวัตกรรม
 
รองศาสตราจารย์ ดร.บัวหลวง สำแดงฤทธิ์
รองศาสตราจารย์ ดร.บัวหลวง สำแดงฤทธิ์
รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ
 
รองศาสตราจารย์ ดร.แสงทอง ธีระทองคำ
รองศาสตราจารย์ ดร.แสงทอง ธีระทองคำ
รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายกายภาพและพัสดุ
 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม
รองศาสตราจารย์ ดร.สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม
รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ
รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สตรีรัตน์ ธาดากานต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สตรีรัตน์ ธาดากานต์
รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายนโยบายและแผนและสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิชญา ทองโพธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิชญา ทองโพธิ์
รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายเทคโนโลยี ดิจิทัลและสื่อสารองค์กร
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำปี เกรนเจอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำปี เกรนเจอร์
รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี เก็จกรแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี เก็จกรแก้ว
รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายการศึกษาพยาบาลศาสตร์
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ โภคพลากรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ โภคพลากรณ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริการวิชาการ
 
อาจารย์ ดร.อภรชา ลำดับวงศ์
อาจารย์ ดร.อภรชา ลำดับวงศ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านคุณภาพและบริหารความเสี่ยง
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรีมาลย์ นีละไพจิตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรีมาลย์ นีละไพจิตร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านกิจการนักศึกษา
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล นาป่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล นาป่า
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านกิจการพิเศษและศิลปวัฒนธรรม
 
อาจารย์ ดร.กานต์ ฉลาดธัญญกิจ
อาจารย์ ดร.กานต์ ฉลาดธัญญกิจ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านการเงินการคลัง
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.องุ่น น้อยอุดม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.องุ่น น้อยอุดม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านการศึกษาพยาบาลศาสตร์และการพัฒนาทักษะทางคลินิก