You are here

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต(สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก)

 
 
รายละเอียดหลักสูตร
 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑

 
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
ภาษาอังกฤษ Master of Nursing Science Program in Pediatric Nursing
ชือปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเด็ก)
ชื่อย่อ พย.ม. (การพยาบาลเด็ก)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม Master of Nursing Science (Pediatric Nursing)
ชื่อย่อ M.N.S. (Pediatric Nursing)

ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ปรัชญาของหลักสูตร

      การพยาบาลเด็ก เป็นสาขาวิชาเกี่ยวกับการประเมิน วินิจฉัย การบำบัด ดูแลรักษา ฟื้นฟูสภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและภาวะแทรกซ้อน การส่งเสริมศักยภาพทุกครอบครัวในการดูแลสุขภาพเด็กในทุกช่วงอายุตั้งแต่ทารกแรกเกิด เด็กสุขภาพดีและกลุ่มเสี่ยง เด็กป่วยเรื้อรัง เฉียบพลัน วิกฤต และระยะท้ายของชีวิต โดยยึดครอบครัวเป็นศูนย์กลางในการดูแล สร้างรูปแบบ/นวัตกรรม/แนวปฏิบัติเพื่อปรับปรุงคุณภาพการดูแล โดยเชื่อมโยงความรู้จากศาสตร์ทางการพยาบาล ศาสตร์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง เทคโนโลยี และหลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งจริยธรรม จรรยาบรรณ กฎหมาย ศิลปะการพยาบาลและความเข้าใจในประสบการณ์และความเป็นตัวตนของเด็กและครอบครัว ซึ่งก่อให้เกิดกระบวนการปฏิบัติและเกิดผลลัพธ์ที่ดีทั้งต่อตัวเด็กป่วย ครอบครัว องค์กร และระบบบริการสุขภาพ

      การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต สามารถติดตามความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่เสมอ เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง มีความคิดสร้างสรรค์ มีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้ ความสามารถ ดังนี้

๑. สร้างมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการพยาบาลเด็ก และจริยธรรมเชิงวิชาการ

๒.สร้างมหาบัณฑิตที่มีความรอบรู้ความเข้าใจในศาสตร์ทางการพยาบาล ศาสตร์ทางการพยาบาลเด็กทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

๓. สร้างมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเชื่อมโยงความรู้ในการพัฒนาและสร้างงานวิชาการ งานวิจัย และการปฏิบัติการพยาบาลเด็กและครอบครัว

๔. สร้างมหาบัณฑิตที่มีความเป็นผู้นำ และสมาชิกกลุ่มที่ดี มีทักษะในการทำงานเป็นทีม สามารถทำงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลเด็ก และมีทักษะในการสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วยเด็กและครอบครัวอย่างเหมาะสม รับผิดชอบในการทำงานและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

๕. พัฒนามหาบัณฑิตที่สามารถสืบค้น รวบรวมเรียบเรียงข้อมูลทางการวิจัยและการพยาบาล สรุป และนำเสนอโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม

๖. พัฒนามหาบัณฑิตที่สามารถให้การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในการดูแลผู้ป่วยเด็กและครอบครัวอย่างเป็นองค์รวมสอดคล้องกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม ตามขอบเขตของกฎหมาย มาตรฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs)

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้ ความสามารถดังนี้

๑. มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการพยาบาลเด็ก และจริยธรรมเชิงวิชาการ

๒. สามารถปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงทางการพยาบาลเด็กโดยบูรณาการความรู้ศาสตร์ทางการพยาบาล ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทางด้านการพยาบาลเด็ก หลักฐานเชิงประจักษ์และทักษะทางคลินิกในการวางแผนให้การพยาบาลเด็กทุกวัยและครอบครัว ทั้งเด็กปกติและผู้ป่วยเด็กทุกระยะการเจ็บป่วย จนถึงระยะท้ายของชีวิต สอดคล้องกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม บนพื้นฐานจริยธรรมทางการพยาบาลเด็กและจรรยาบรรณวิชาชีพ

๓. สามารถทำการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพของเด็กและครอบครัว และเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลในประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเด็กในภาวะปกติและทุกระยะการเจ็บป่วยนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการพยาบาล

๔. เป็นผู้นำทางคลินิกด้านการปฏิบัติการพยาบาลเด็ก ประสานความร่วมมือภายในวิชาชีพและสหสาขาวิชาชีพ และสื่อสารเชิงวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีทางด้านสุขภาพในการดูแลเด็กและครอบครัวอย่างต่อเนื่อง

๕. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง สามารถสืบค้น รวบรวมเรียบเรียงข้อมูลทางการวิจัยและการพยาบาล สรุป และนำเสนอโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

๑. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่สภาการพยาบาล และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง

๒. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐

๓. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น ๑ หรือ การพยาบาลชั้น ๑

๔. มีประสบการณ์การทำงานในด้านการพยาบาล การศึกษาพยาบาล และ/หรือการบริหารการพยาบาลหลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีอย่างน้อย ๑ ปี โดยนับถึงวันยื่นใบสมัคร

๕. มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนด

๖. กรณีผู้เข้าศึกษาไม่มีสัญชาติไทย ผู้เข้าศึกษาต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ที่ไม่หมดอายุในประเทศที่ตนสำเร็จการศึกษา กรณีไม่มีระบบการให้ใบอนุญาตฯ ต้องมีใบรับรองการขึ้นทะเบียนในประเทศของตน หรือรับรองโดยหน่วยงานกำกับดูแลวิชาชีพพยาบาล (Nursing Regulatory Authority) ในประเทศของผู้สมัคร

๗. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

จัดการเรียนการสอนในวัน-เวลาราชการ

โครงสร้างหลักสูตร

      จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒ ดังนี้

(๑) หมวดวิชาแกน ๙ หน่วยกิต
(๒) หมวดวิชาบังคับ ๑๓ หน่วยกิต
(๓) หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต
(๔) วิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า ๓๗ หน่วยกิต

 

รายวิชาในหลักสูตร

(๑) หมวดวิชาแกน ๙ หน่วยกิต หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพย ๖๐๑ การวิจัยทางการพยาบาล ๓ (๓-๐-๖)
RANS 601 Nursing Research  
รมพย ๖๐๓ สถิติ ๒(๑-๒-๓)
RANS 603 Statistics  
รมพย ๖๖๒ มูลฐานทางทฤษฎีในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ๒(๒-๐-๔)
RANS 662 Theoretical Foundation in Advanced Nursing Practice  
รมพย ๖๖๓ นโยบายสุขภาพกับภาวะผู้นำทางการพยาบาล ๒(๒-๐-๔)
RANS 663 Health Policy and Nursing Leadership  
(๒) หมวดวิชาบังคับ ๑๓ หน่วยกิต
รมพด ๕๑๖ การประเมินสุขภาพทารกแรกเกิดและเด็ก ๑ (๑-๐-๒)
RAPN 516 Health assessment of the Neonate and the Children  
รมพด ๕๒๐ วิทยาศาสตร์สุขภาพในเด็ก ๓ (๓-๐-๖)
RAPN 520 Health Science in Pediatrics  
รมพด ๕๑๗ การส่งเสริมสุขภาพและการจัดการความเจ็บป่วยในเด็ก ๓ (๓-๐-๖)
RAPN 517 Health Promotion and Illness Management in Pediatrics  
รมพด ๕๑๘ ปฏิบัติการพยาบาลเด็กสุขภาพดีและกลุ่มเสี่ยง ๓ (๐-๙-๓)
RAPN 518 Nursing Care of Well Child and Risk Groups  
รมพด ๕๑๙ ปฏิบัติการพยาบาลเด็กป่วยภาวะเฉียบพลัน วิกฤตและเรื้อรัง ๓ (๐-๙-๖)
RAPN 519 Nursing Care of Children with Acute Critical and Chronic illness  
(๓) หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต
รมพย ๕๔๓ แนวคิดและการปฏิบัติทางการพยาบาลขั้นสูง ๓ (๑-๖-๔)
RANS 543 Concept and Practice in Advanced Nursing  
รมพย ๕๖๔ การสอนในคลินิก ๓ (๒-๓-๕)
RANS 564 Teaching in Clinical Setting  
รมพย ๕๔๕ การจัดการทางการพยาบาล ๓(๒-๓-๕)
RANS 545 Nursing Management  
รมพย ๖๘๘ เทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศทางการพยาบาล ๓(๒-๓-๕)
RANS 688 Technology and Management of Nursing Information  
รมพย ๕๔๖ นวัตกรรมทางการพยาบาลเด็ก ๓(๒-๓-๕)
RANS 546 Innovation in Pediatric Nursing  
รมพย ๕๔๙ เครื่องมือสำหรับการวิจัยและวัดผลลัพธ์ ๓(๒-๓-๕)
RANS 549 Instruments for Research and Outcome Measures  

 

     นอกจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกข้างต้นแล้ว นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนรายวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ตามความสนใจ และตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรืออาจารย์ที่ปรึกษาเห็นสมควร

(๔) วิทยานิพนธ์ หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพย ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒(๐-๓๖-๐)
RANS 698 Thesis  

 

ชั้นปี ภาคการศึกษาที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
รมพย ๖๐๓ สถิติ ๒(๑-๒-๓) รมพย ๖๐๑ วิจัยทางการพยาบาล ๓(๓-๐-๖)
  รมพด ๕๒๐ วิทยาศาสตร์สุขภาพในเด็ก ๓(๓-๐-๖) รมพด ๕๑๖ การประเมินสุขภาพทารก แรกเกิดและเด็ก ๑ (๑-๐-๒)
  รมพย ๖๖๒ มูลฐานทางทฤษฎีในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ๒(๒-๐-๔) รมพด ๕๑๘ ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก สุขภาพดีและกลุ่มเสี่ยง ๓ (๐-๙-๖)
  รมพย ๖๖๓ นโยบายสุขภาพกับภาวะผู้นำทางการพยาบาล ๒(๒-๐-๔) รมพด ๕๑๙ ปฏิบัติการพยาบาลเด็ก ป่วยภาวะเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง ๓ (๐-๙-๖)
  รมพด ๕๑๗ การส่งเสริมสุขภาพและ การจัดการความเจ็บป่วยในเด็ก ๓(๓-๐-๖) รมพย ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๒ (๐-๖-๐)
  รวม ๑๒ หน่วยกิต รวม ๑๒ หน่วยกิต
วิชาเลือก ๓ หน่วยกิต รมพย ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๔(๐-๑๒-๐)
  รมพย ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๖(๐-๑๘-๐)      
  รวม ๙ หน่วยกิต รวม ๔ หน่วยกิต

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

๑. ใช้เวลาในการศึกษาตามแผนการศึกษา

๒. ต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามโครงสร้างของหลักสูตรคือ ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๕ หน่วยกิต และทำวิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต รวมจำนวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษาตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๗ หน่วยกิต

๓. ต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐

๔. ต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

๕. ต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมทักษะการทำงานและการใช้ชีวิตในสังคมตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด

๖. ต้องเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์ผ่านด้วยวิธีการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง และการสอบเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้

๗. ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการเผยแพร่หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้เผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัยปี พ.ศ.๒๕๕๖ หรือฉบับปรับปรุงล่าสุด

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

๑. นักวิชาการ นักวิจัยสาขาการพยาบาลเด็ก

๒. พยาบาลผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการพยาบาลเด็ก

๓. อาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพเด็ก