โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ เรื่อง ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการดูแลตนเองในการบริโภคอาหารเน้นโปรตีนและพลังงาน ต่อความรู้พฤติกรรมการฉันภัตตาหารและผลลัพธ์ทางคลินิก ของพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม


 

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

เรื่อง ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการดูแลตนเองในการบริโภคอาหารเน้นโปรตีนและพลังงาน ต่อความรู้พฤติกรรมการฉันภัตตาหารและผลลัพธ์ทางคลินิก ของพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
โดย นายสุรศักดิ์ ทะขัด สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

กรรมการการสอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ - ประธานกรรมการ
อาจารย์ ดร.นพวรรณ พินิจขจรเดช - กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก                                                           
รองศาสตราจารย์ ดร.สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม - กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิตฐา หาญประสิทธิ์คำ - กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)

วันที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ  422 ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี